czytanie   I:        Iz 55, 10-11

psalm    65:        Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

czytanie  II:        Rz 8, 18-23

Ewangelia:         Mt 13, 1-23

 

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

 

            Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha! Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

 

                     

 

            W dzisiejszym świecie są ludzie, którzy słowo Pana przyjęli i potrafili oddać za nie swoje życie (np. bł. ks. Jerzy Popiełuszko). To ludzie, którzy żyją Bogiem i są wrażliwi na obecność Chrystusa w drugim człowieku. To o nich Ojciec Święty Benedykt XVI mówił, że są oczyma, którymi Bóg ze współczuciem patrzy na tych, którzy są w potrzebie; rękoma, które wyciąga, aby błogosławić i uzdrawiać; stopami, którymi posługuje się, by iść i dobrze czynić; i ustami, którymi głoszona jest Jego Ewangelia.

          Ale we współczesnym świecie można dostrzec również dramat ludzkiego życia; dramat oddalenia od Boga, od Kościoła, od życia sakramentalnego. Ziarno słowa Bożego wprawdzie pada także na glebę takich serc, ale jest ona pełna kamieni, skał i cierni. Człowiek - jak mówił podczas jednej z pielgrzymek do Polski Jan Paweł II - może usunąć Boga z własnego życia. Ale nieobecność Boga powoduje pustkę, którą trzeba czymś wypełnić. I najczęściej wypełniana jest byle czym.

          Wsłuchajmy się w przypowieść o siewcy, która zachęca nas, żebyśmy dbali o nasze serca, każdego dnia czyniąc wysiłek, aby stawały się one żyzną glebą, która wyda obfity plon słowa Bożego.

 

ks. Jacek Kucharski („Różaniec”)

 

 

 

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

-poniedziałek, 17.07.:     Wj 1,8-14.22; Ps 124,1-8;  Mt 10,34-11,1

 

-wtorek, 18.07.:               Wj 2,1-15a; Ps 69,3.14.30-31.33-34; Mt 11,20-24

                                         

-środa, 19.07.:                  Wj 3,1-6.9-12; Ps 103,1-4.6-7; Mt 11,25-27

                                         

-czwartek,  20.07.:          Wj 3,13-20; Ps 105,1.5.8-9.24-27; Mt 11,28-30

                                          bł. Czesława, prezbitera

 

-piątek, 21.07.:                 Wj 11,10-12,14; Ps 116b,12-13.15-18; Mt 12,1-8

 

-sobota, 22.07.:                Pnp 8,6-7; Ps 63,2-9; J 20,1.11-18

                                          św. Marii Magdaleny

                                         

                                    

 

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

 

■ Przez cały miesiąc lipiec, sierpień, aż do 10 września (włącznie) - obowiązuje następujący układ niedzielnych Mszy św.: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

 

Trwa nabór uczniów do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie. Podania o przyjęcie do szkoły, będą przyjmowane w Kancelarii Parafialnej. Serdecznie zachęcamy!

 

Przez  lipiec i sierpień salki przykościelne pozostaną nieczynne!

 

■ Poradnictwo rodzinne (telefon: 328 466 47 75).

 

■ Informacje dotyczące miejsc i godzin sprawowania Mszy św. w języku polskim na całym świecie można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego: www.emigracja.chrystusowcy.pl

 

■ Polecamy prasę katolicką: nowy numer dwumiesięcznika „Miłujcie się” a także tygodników „Niedziela” oraz „Gość Niedzielny”.

 

 

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

 

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         -   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  -   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

 

                                       Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

 wt. i czw.: 9.00-12.00 oraz 16.00-17.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

 

15 lipca 2017
nr 1041                 XV   NIEDZIELA  ZWYKŁA                    16.07.2017