Czytanie    I:             Ez 2, 2-5                                

Psalm    123:             Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy     

Czytanie   II:             2 Kor 12, 7-10                                              

Ewangelia  :              Mk 6, 1-6                                                                                                                  

 

Słowa Ewangelii według św. Marka:

 

         Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

 

        

          (…) Przede wszystkim pragniemy przypomnieć, że patriotyzm jest głęboko wpisany w uniwersalny nakaz miłości bliźniego. Międzypokoleniowa solidarność, odpowiedzialność za los najsłabszych, codzienna obywatelska uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego, które ściśle łączą się z patriotyzmem, są zarazem realizacją orędzia zawartego w Ewangelii. Dlatego – jak pisał święty papież Pius X – „Kościół nauczał zawsze, że patriotyzm jest obowiązkiem i wiąże go z nakazem czwartego przykazania Bożego”. Zarazem jednak dla uczniów Chrystusa miłość ojczyzny – jako forma miłości bliźniego – będąc wielką wartością, nie jest jednak wartością absolutną. Dla chrześcijanina, służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak miłość własnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje wszystkie ludy i narody na ziemi. Miłość własnej ojczyzny jest zatem konkretyzacją uniwersalnego nakazu miłości Boga i człowieka.

          (…) Patriotyzm konkretyzuje się w naszej postawie obywatelskiej; w szacunku dla prawa i zasad, które porządkują i umożliwiają życie społeczne, jak – przykładowo – rzetelne płacenie podatków; w zainteresowaniu sprawami publicznymi i w odpowiedzialnym uczestnictwie w demokratycznych procedurach; w sumiennym i uczciwym wypełnianiu obowiązków zawodowych; pielęgnowaniu pamięci historycznej, szacunku dla postaci i symboli narodowych; w dbałości o otaczającą nas przyrodę; w zaangażowaniu w samorządność i działania licznych organizacji, w podejmowaniu różnych inicjatyw społecznych. (…)

       «Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!» — przywoływał słowa Apostoła św. Jan Paweł II i dodawał – Zastanawiajmy się nad «polską prawdą». Rozważajmy, czy jest szanowana w naszych domach, w środkach społecznego przekazu, urzędach publicznych, parafiach. Czy nie wymyka się niekiedy ukradkiem pod naporem okoliczności? Czy nie jest wykrzywiana, upraszczana? Czy zawsze jest w służbie miłości? Zastanawiajmy się nad «polskim czynem». Rozważajmy, czy jest podejmowany roztropnie. Czy jest systematyczny, wytrwały? Czy jest odważny i wielkoduszny? Czy jednoczy, czy też dzieli ludzi? Czy nie uderza w kogoś nienawiścią albo pogardą? A może tego czynu miłości, polskiego, chrześcijańskiego czynu jest zbyt mało?” Te pytania Papieża-Polaka pozostają i dziś aktualne. (…)

(Konferencja Episkopatu Polski, „Chrześcijański kształt patriotyzmu, 2017 r.)

 

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

 

-poniedziałek, 09.07.          Oz 2,16.17b-18.21-22; Ps 145 ; Mt 9,18-26           

 

-wtorek, 10.07.                     Oz 8,4-7.11-13; Ps 115; Mt 9,32-38           

 

-środa, 11.07.                        Prz 2,1-9; Ps 34; Dz 4,32-35; Mt 19,27-29 

                                               św. Benedykta, opata             

 

-czwartek, 12.07.                  Oz 11,1.3-4.8c-9; Ps 80; Mt 10,7-15

                                               św. Brunona z Kwerfurtu, bpa i męczenika 

 

-piątek, 13.07.                       Oz 14, 2-10; Ps 51; Mt 10, 16-23          

                                               św. Andrzeja. Świerada i Benedykta

 

-sobota, 14.07.                      Iz 6,1-8; Ps 93; Mt 10,24-33                                                                                                           

                                              

 

 

 

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

  Przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września, obowiązuje w naszym kościele wakacyjny porządek Mszy św.:

8.30,  10.00,  11.00  oraz  18.00.

Nie będzie Mszy świętych o godz. 7.15 oraz o 12.00.

 

Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji Pielgrzymów, czynne będą w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień – aż do połowy września):  we wtorki i czwartki, od godz. 9.00 do 12.30 oraz od 16.00 do 17.30, a w poniedziałki, środy oraz piątki – w razie potrzeby – bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

 

■ Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania – szczególnie w dni powszednie.

 

■ Przypominamy, że trwa nabór do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani dyrektor Joanny Chojnackiej (340 149 50 96). Gorąco polecamy!!!

 

■ Osoby, które zamawiały Mszę św. na 31 sierpnia, proszone są o pilny kontakt z zakrystią. 

 

■ Polecamy najnowsze numery „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” i „Miłujcie się”, a także ciekawe pozycje książkowe - do nabycia w zakrystii.

 

■ Poradnictwo rodzinne - telefon: 328 466 47 75.

 

■ Wszystkim udającym się na urlopy życzymy pięknego wypoczynku, a gościom przebywającym w „Wiecznym Mieście” – niezapomnianych przeżyć!

 

 

 

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

 

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         -   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  -   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

 

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

wtorek i czwartek: 9.00-12.30 oraz 16.00-17.30

 

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

 

07 lipca 2018
nr 1092         CZTERNASTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA       08.07.2018