Szkoła Polska

Informacje o szkole

Katolicka Szkoła Podstawowa działa od września 2009 r. Organem założycielskim i prowadzącym Szkołę jest kościół św. Stanisława B.M. w Rzymie przy via delle Botteghe Oscure 15.

Szkoła prowadzi zajęcia w języku polskim zgodnie z uzupełniającym programem nauczania w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej w oparciu o Podstawę Programową dla uczniów polskich uczących się za granicą. Na lekcjach języka polskiego oraz wiedzy o Polsce uczniowie mają możliwość pogłębienia znajomości języka ojczystego oraz zdobycia wiedzy z historii, geografii i kultury Polski. Szkoła nie prowadzi nauki języka polskiego jako obcego. We wszystkich klasach wprowadzono jedną lekcję religii. Trzyletni cykl katechezy w klasach I-III zaliczony jest jako przygotowanie do I Komunii św. Zajęcia szkolne odbywają się tylko w soboty (według ustalonego planu lekcji) w godz. 9.00 – 14.30. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w systemie klasowo–lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 minut. Lokal szkolny znajduje się w budynku Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek przy via Marcantonio Colonna 52.

Szkoła posiada swój własny Statut i Program Wychowawczy. Kształcenie i wychowanie uczniów oparte jest na zasadach doktryny katolickiej. W realizacji swoich zadań Szkoła kieruje się słowami kard. Karola Wojtyły: „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”. Wartości chrześcijańskie są podstawowym wyznacznikiem wychowania i płaszczyzną odniesienia w stosunkach między uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami Szkoły.

Szkoła uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków, dąży do uzyskania wysokiego poziomu nauczania, pomaga w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym, podtrzymuje i rozwija poczucie tożsamości narodowej i językowej, wychowując uczniów w duchu tradycji narodowej oraz kształtując postawę patriotyzmu.

Rodzice mają obowiązek współpracować ze Szkołą, akceptując i wspierając jej katolicki charakter. (§ 33 Statutu Szkoły). Zapisując dziecko do Szkoły, Rodzice zobowiązują się również do przestrzegania jej Regulaminu. Szkoła jest współfinansowana przez Rodziców.

Pierwszym dyrektorem szkoły był ks. Piotr Studnicki z archidiecezji krakowskiej (2009-2014 r.). Następnie funkcję tę pełniła pani Agata Rola-Bruni (2014-2017 r.), a obecnie (od września 2017.r.) – pani Joanna Chojnacka.

Od początku istnienia Szkoły duszpasterzami byli kapłani z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (ś.p. ks. Dariusz Lewicki, ks. Sebastian Sosnowski, ks. Marek Siwicki). Od września r. 2016 funkcję tę przejął ks. Jacek Staniek SChr.

Do Szkoły są przyjmowane tylko dzieci mówiące po polsku. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Liczba miejsc jest ograniczona.

Językiem obowiązującym w szkole jest język polski, zarówno podczas lekcji, jak i w rozmowach z nauczycielami i z kolegami podczas przerw.

Kontakt

Joanna Chojnacka
Tel.: (+39) 3401495096

Napisz email