DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.08.2018

DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.08.2018
  • Czytanie I:     Prz 9, 1-6
  • Psalm 30:       Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
  • Czytanie II:   Ef 5, 15-20
  • Ewangelia:    J 6, 51-81

Słowa Ewangelii według św. Jana:

Jezus powiedział do Żydów: “Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: “Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?”. Rzekł do nich Jezus: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Oto Słowo Pańskie

■       ■       ■       ■       ■

Dla słuchaczy Jezusa Jego oświadczenie: „Kto Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” musiało być szokiem. Od wieków nie wolno im było spożywać nawet krwi zwierząt, a tu Prorok z Nazaretu wzywa ich do spożywania Jego własnej Krwi. Potraktowali to jako zachętę do picia krwi człowieka, nie dostrzegali bowiem w Chrystusie Syna Bożego. Uznali tę mowę za pozbawioną sensu i zrazili się do Jezusa. Tym kazaniem sławny Prorok z Nazaretu utracił swoich zwolenników.

Sposób realizacji zdumiewającej zapowiedzi Jezusa został wyjaśniony w Wieczerniku. Tam bowiem Syn Boży podał do spożycia swoją Krew pod postacią wina. Gdy jednak uwzględnimy fakt, że w myśleniu żydowskim krew jest synonimem życia, musimy konsekwentnie przyjąć, iż Chrystus wzywa nas do uczestniczenia w życiu samego Boga. „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa będzie żył przeze Mnie”. Żyć wiecznie można tylko kosztem kogoś, kto jest wieczny. Kto mimo że jest spożywany, nie może być jednak nigdy zjedzony, bo jako wieczny jest trwalszy od tego, kto go spożywa.

Eucharystia to zostawiona przez Chrystusa ciągle otwarta możliwość przenoszenia doczesności w wieczność, a mówiąc dokładniej zamieniania krótkiego czasu ludzkiego życia na ziemi w wieczną i Bożą egzystencję. My ciągle mamy tendencje do ściągania Boga na ziemię, przykrawania Go do wymiarów naszej małej doczesności. Tymczasem Pan Bóg ma inne zamiary. Pragnie pomóc nam w dorastaniu do wymiarów Jego nieograniczonej wieczności. Każde przyjęcie Komunii świętej winno pomagać w tym dorastaniu do wymiarów Bożego życia.

Chrystus jest obecny cały zarówno pod sakramentalną postacią chleba, jak i wina. Tylko względy praktyczne zadecydowały o przyjmowaniu Komunii pod jedną postacią. Choć trzeba przyznać, że podejście do kielicha z Krwią Chrystusa ma swoją wymowę. I jakkolwiek komunikujący jedynie pod postacią chleba otrzymują już pełnię łaski, to podejście do kielicha Pańskiego pomaga w przeżyciu tajemnicy Bożej miłości. Błogosławione oczy wiary, które potrafią dostrzec bogactwo kielicha stojącego na ołtarzu. Jest to największy skarb, jaki posiada ziemia.

                                                                   Ks. Edward Staniek 

+ LITURGIA  TYGODNIA +

– poniedziałek, 20.08
 
Ez 24, 15-24; Pwt 32, 18-19. Mt 19, 16-22
 
– wtorek, 21.08.
Ez 28, 1-10; Pwt 32, 26-27b. Mt 19, 23-30
Wspomnienie Św. Piusa X papieża
– środa, 22.08.
Iz 9,1-3.5-6; Ps 113,1-8; Łk 1,26-38
Wspomnienie N.M.P. Królowej
– czwartek, 23.08. Ez 36, 23-28; Ps 51 (50), 12-13. Mt 22, 1-14
– piątek, 24.08.
Ap 21, 9b-14; Ps 145, 10-11.  J 1, 45-51
Wspomnienie Św. Batrłomieja Ap.
– sobota, 25.08. Ez 43, 1-7a; Ps 85 (84), 9ab i 10. Mt 23, 1-12

 

= OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE =

■ Przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września, obowiązuje w naszym kościele wakacyjny porządek Mszy św.: 8.30,  10.00,  11.00  oraz  18.00.  Nie będzie Mszy świętych o godz. 7.15 oraz o 12.00.

Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji Pielgrzymów, czynne będą w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień – aż do połowy września):

– we wtorki i czwartki, od godz. 9.00 do 12.30 oraz od 16.00 do 17.30, a w poniedziałki, środy oraz piątki – w razie potrzeby – bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

■ Stowarzyszenie „Le Rondini”, we współpracy z Ambasadą RP przy Stolicy Apostolskiej i Duszpasterstwem przy kościele św. Stanisława ogłasza konkurs wiedzy na temat św. Stanisława Kostki w 450.rocznicę jego śmierci. Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Regulamin i formularze z pytaniami można odebrać i złożyć w zakrystii i w biurze parafialnym.

■ Przypominamy, że trwa nabór do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani dyrektor Joanny Chojnackiej (340 149 50 96). Gorąco polecamy!!!

Osoby, które zamawiały Mszę św. 5 września, proszone są o pilny kontakt z zakrystią.

Przygotowującym się do Sakramentu Bierzmowania, którzy powinni złożyć egzamin dopuszczający, przypominamy, by jak najszybciej skontaktowali się z Ks. Antonim i uzgodnili daty zaliczenia, aby nie zostawiać tego obowiązku na ostatnie dni przed Bierzmowaniem.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.