NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 12.01.2020

NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO, 12.01.2020

Czytanie  I:    Iz 42, 1-4. 6-7;

Psalm    29:    Pan ześle pokój swojemu ludowi;

Czytanie II:   Dz 10, 34-38;

Ewangelia:    Mt 3, 13-17;

Słowa Ewangelii według św. Marka:

           Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

 

            Święto Chrztu Pańskiego obchodzone jest w pierwszą niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia Pańskiego. Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie „wspomnienie” i przesunięto jego termin na niedzielę przypadającą po 6 stycznia. Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu Pańskiego odzwierciedlają bardzo dokładnie i szczegółowo przekazy Ewangelii. Podkreślają przy tym związek tego święta z uroczystością Objawienia Pańskiego. Chrystus już jako dorosły, 30-letni mężczyzna, przychodzi nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego poprzednika, przyjąć chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu (…). W ten sposób uświęcił wodę. Najszczegółowiej to wydarzenie zrelacjonował św. Mateusz, choć opis chrztu Jezusa zostawili wszyscy trzej synoptycy. W dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec. Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

KAI (www.gosc.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 13.01. 1 Sm 1, 1-8; Ps 116B; Mk 1, 14-20
– wtorek, 14.01. 1 Sm 1, 9-20; 1 Sm 2, 1b-8; Mk 1, 21-28
– środa, 15.01. 1 Sm 3, 1-10. 19-20; Ps 40; Mk 1, 29-39
– czwartek, 16.01. 1 Sm 4, 1b-11; Ps 44; Mk 1, 40-45
– piątek, 17.01. 1 Sm 8, 4-7.10-22a; Ps 89; Mk 2, 1-12

św. Antoniego, opata

sobota, 18.01. 1 Sm 9, 1-4.17-19; 10, 1; Ps 21; Mk 2, 13-17

 

W dniach od 18 do 25 stycznia włączamy się w kolejny

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Dążenie do przywrócenia jedności chrześcijan było jednym z priorytetów pontyfikatu Jana Pawła II. W poświęconej ekumenizmowi encyklice Ut unum sint wyraził on przekonanie, że „jeżeli chrześcijanie, pomimo podziałów, będą umieli jednoczyć się coraz bardziej we wspólnej modlitwie wokół Chrystusa, głębiej sobie uświadomią, o ile mniejsze jest to wszystko, co ich dzieli, w porównaniu z tym, co ich łączy”. (…) W tym samym 1995 roku Jan Paweł II wydał list apostolski Orientale lumen, w którym ukazywał bogactwo tradycji, duchowości i liturgii chrześcijańskiego Wschodu. „Grzech naszego podziału jest bardzo ciężki – napisał w liście. – Czuję, że istnieje potrzeba, by wzrastała nasza wspólna gotowość do podporządkowania się Duchowi, który wzywa nas do nawrócenia, do przyjęcia i uznania drugiego z braterskim szacunkiem, do podejmowania nowych, odważnych gestów, zdolnych ocalić wszelką pokusę rezygnacji. Odczuwamy potrzebę osiągnięcia wyższego stopnia jedności, niż ten, który już zdobyliśmy”.

Paweł Bieliński (www.ekai.pl)

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Po prawie 5 letniej pracy w naszej wspólnocie, ks. Antoni Pyznar żegna się z nami i przechodzi do duszpasterstwa włoskiego w diecezji San Remo. Uroczyste pożegnanie odbędzie się DZISIAJ (12.01.)  w czasie Mszy św. o godz. 18.00. Po Mszy krótki koncert kolęd w wykonaniu Moniki Przygody i Aleksandra Nowaka oraz wspólnotowe spotkanie w Auli. ZAPRASZAMY!

■ Wszystkich polskich studentów zapraszamy na spotkanie formacyjne z ks. Rektorem – w poniedziałek (13.01.) o godz. 19.30.

■ W najbliższy piątek (17.01.), członkowie chóru Gaudium Poloniae, zapraszają na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu (początek o godz. 20.00).

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej (najnowszy numer „Miłujcie się”, „Niedzieli” oraz „Gościa Niedzielnego”). Do nabycia w zakrystii.

■ Jeszcze można nabyć kalendarze na rok 2020!

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).