TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.01.2022

TRZECIA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 23.01.2022

Czytanie   I:   Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10;

Psalm     19:   Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem;

Czytanie II:   1 Kor 12, 12-30;

Ewangelia :   Łk 1, 1-4; 4, 14-21;

                 Z Ewangelii według św. Łukasza:

                Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: “Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: “Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”.

               Autorem trzeciej Ewangelii jest, według najstarszej tradycji, św. Łukasz, lekarz z zawodu, uczeń i towarzysz wypraw misyjnych apostoła Pawła Od swego mistrza przejął Łukasz typowy dla listów Pawła uniwersalizm nauki o zbawieniu. Tak więc zapowiada Autor trzeciej Ewangelii, że wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże, a kiedy genealogię Jezusa doprowadza aż do Adama to w tym celu, żeby pokazać, że Jezus będzie Zbawcą tak samo wszystkich ludzi, jak przyczyną zatracenia wszystkich był Adam. Będąc Zbawicielem wszystkich, Jezus Z Ewangelii Łukasza, sam pełen dobroci i przebywający tak często na modlitwie, szczególną miłością darzy biednych, upośledzonych, prostaczków, złamanych na duchu, wzgardzonych powszechnie, jak np. celnicy i grzesznicy. Tylko Łukasz przekazał nam piękne przypowieści o zgubionej drachmie i o synu marnotrawnym. Słusznie więc został nazwany piewcą łaskawości Chrystusa. W sposobie przedstawiania zbawczego dzieła Jezusa Łukasz, podobnie zresztą jak Paweł, bardzo wyraźnie na pierwszy plan wysuwa temat męki i zmartwychwstania Jezusa, co jest widoczne nawet w samej strukturze Ewangelii. Rozpoczynając swą działalność w Galilei, Jezus zbliża się powoli, lecz zdecydowanie, do Jerozolimy, gdzie ma umrzeć i zmartwychwstać. Jezus Łukasza jest ciągle w drodze do swej śmierci i zmartwychwstania. W ścisłym związku z tematem zmartwychwstania pozostaje również tytuł Pana (Kyrios), przypisywany Jezusowi z częstotliwością, która przypomina pod tym względem również listy św. Pawła. Następstwem wmyślania się w zbawczą śmierć i skutki zmartwychwstania są także, liczniejsze u Łukasza niż w pozostałych Ewangeliach synoptycznych, wzmianki o Duchu Świętym. Wprawdzie Autor poświęca swe dzieło dostojnemu Teofilowi, lecz w rzeczywistości pisze je dla chrześcijan nawróconych z pogaństwa w ogóle. Dlatego właśnie opuszcza w swej Ewangelii to wszystko, co było zrozumiałe tylko dla Żydów lub szczególnie przykre dla pogan. By zaś zdobyć sobie tych ostatnich, z wyjątkowym upodobaniem akcentuje rzeczy miłe dla pogan. Bardziej niż pozostali dwaj Synoptycy Łukasz usiłuje być historykiem w znaczeniu zbliżonym nieco do naszego sposobu pojmowania historii. Po dokładnym zbadaniu wszystkiego przedstawia po kolei rzeczy i zdarzenia. Lecz i jego Ewangelia jest przede wszystkim historią zbawienia, opowiadaną po to, żeby chrześcijanie nawróceni z pogaństwa byli utwierdzeni w wierze. Nie brak w niej również akcentów historiozoficznych, z dominantą w postaci idei “wypełnienia czasów” lub “środka czasu”, który przypada na czas ziemskiego życia Jezusa. Język Ewangelii św. Łukasza jest bogaty, elastyczny, piękny, co pozwoliło św. Hieronimowi uznać Łukasza za najbardziej biegłego w grece spośród wszystkich Ewangelistów.

 na podst. wstępu do Ewangelii według św. Łukasza z Biblii Tysiąclecia   (biblia.deon.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 24.01 2 Sm 5, 1-7.10; Ps 89; Mk 3, 22-30

św. Franciszka Salezego, biskupa i DK

– wtorek, 25.01 Dz 22, 3-16; Ps 117; Mk 16, 15-18

święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

– środa, 26.01 2 Tm 1, 1-8 ; Ps 96; Mk 4, 1-20

św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

czwartek, 27.01 2 Sm 7, 18-19.24-29; Ps 132; Mk 4, 21-25
– piątek, 28.01 2 Sm 11, 1-27c; Ps 51; Mk 4, 26-34

św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i DK

– sobota, 29.01 2 Sm 12, 1-7a.10-17; Ps 51; Mk 4, 35-41

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

W naszym kościele obowiązuje limit osób uczestniczących w Mszach św. – 32 osoby. Przypominamy o obowiązku zachowywania  wymogów bezpieczeństwa sanitarnego!

■ Trwa peregrynacja ikony św. Józefa. W tym tygodniu gościć ją będzie p. Aleksandra Kornecka.

■ Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji dla Pielgrzymów czynne we wtorki (9.00-12.30 i 16.00-17.30) oraz we czwartki (9.00-12.30 i 16.00-17.30).

W poniedziałek (24.01) odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów (Aula, godz. 19.00).

■ W piątek (21.01) zapraszamy na Krąg Biblijny (godz. 19.30).

■ W najbliższą niedzielę (30.01) o godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodzin. Po liturgii spotkanie z ks. Rektorem.

■ W przyszłą niedzielę (30.01) dyżur w Poradnictwie Rodzinnym (kontakt: 327 566 7501) pełnić będzie prawnik – p. Andrea Sconosciuto (9.30-11.30).