XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 07.08.2022

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 07.08.2022

Czytanie I:     Mdr 18, 6-9

Psalm 33:       Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Czytanie II:   Hbr 11, 1-2. 8-19

Ewangelia:    Łk 12, 32-48

 

Z Ewangelii według św. Łukasza:

         Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?”

Pan odpowiedział: „Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą”.

 

            „Szczęśliwi owi słudzy, których pan po swym przyjściu zastanie czuwających” (Łk 12, 37). Skojarzenie czuwania wyłącznie z Adwentem może przeszkodzić w zrozumieniu tego, o co chodzi Jezusowi w dzisiejszej ewangelii. Lepiej popatrzeć na czuwanie jak na synonim bycia uczniem, a oznacza to słuchanie Słowa, a więc poznawanie woli Boga, tęsknotę za pełnią życia, modlitwę, czynną miłość, budowanie relacji z Bogiem i ludźmi.

            Wezwanie do czuwania pojawia się w dość nietypowym miejscu w Ewangelii według św. Łukasza. Dopiero co Jezus wygłosił przypowieść o głupim bogaczu i zachętę do bezgranicznej ufności wobec Ojca, który się o nas troszczy, także zaspokajając nasze materialne potrzeby. Chrystus udziela nam w ten sposób instrukcji jak powinniśmy się obchodzić z dobrami materialnymi i naszymi ziemskimi potrzebami.

            W dzisiejszej ewangelii Jezus mówi o panu, który wraca w nocy z wesela po to, by obsłużyć przy stole swoje sługi. Czy tak postępuje któryś z wielkich tego świata? Pan z przypowieści czyni tak, ponieważ słudzy są dla niego skarbem. W kolejnej przypowieści Jezus opowiada o słudze, który otrzymał zadanie rozdawania żywności innym sługom, w przeciwieństwie do tego, który je, upija się i używa przemocy wobec innych.

            Czuwanie chrześcijańskie nie jest więc bezczynnością, lecz praktykowaniem miłości. Brak czuwania to korzystanie z dóbr tego świata jedynie dla siebie, to znajdowanie większej radości w rzeczach niż w ludziach. Czuwanie to powiększanie skarbu nie tyle przez gromadzenie i budowanie kolejnych spichlerzy, lecz przez rozdawanie tego, kim jesteśmy i co otrzymaliśmy od Boga.

Dariusz Piórkowski SJ (https://gorka.jezuici.pl/2019/08/19-niedziela-zwykla)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 08.08 Ez 1, 2-5.24-28c; Ps 148; Mt 17, 22-27

(wspomnienie) św. Dominika, prezbitera

– wtorek, 09.08 Oz 2, 16b.17b.21-22; Ps 45; Mt 25, 1-13

(święto) św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męcz., patronki Europy

– środa, 10.08 2 Kor 9,6-10; Ps 112; J 12, 24-26

(święto) św. Wawrzyńca, diakona i męcz.

– czwartek, 11.08 Ez 12,1-12; Ps 78; Mt 18,21-19,1

(wspomnienie) św. Klary, dziewicy

– piątek, 12.08 Ez 16, 1-15.60.63; Iz 12, 2.-6; Mt 19, 3-12
– sobota, 13.08 Ez 18, 1-10.13b.30-32; Ps 51(50); Mt 19, 13-15

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obecnie obowiązuje w naszym kościele (przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września) wakacyjny układ niedzielnych Mszy, a mianowicie: godz. 18.30 (sobota), 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00

■ W miesiącu sierpniu środowe papieskie audiencje generalne odbywają się w Auli Pawła VI (nie są wymagane wejściówki).

■ Dzisiejsza niedzielna Msza święta (tj. 7 sierpnia) o godz. 11.00 zostanie odprawiona w intencji członków Żywego Różańca. Bezpośrednio po liturgii – zmiana tajemnic.

■ W sierpniu, miesiącu ważnych rocznic patriotycznych i świąt maryjnych, zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do zachowania abstynencji od alkoholu.

■ Z tyłu kościoła zostały wyłożone ulotki z informacjami odnośnie do pomocy dla osób potrzebujących na Ukrainie.

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ Poradnictwo Rodzinne – kontakt: 327 566 7501.

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.