XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.07.2021

XVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 25.07.2021

Czytanie   I:   2 Krl 4, 42-44;

Psalm    145:  Otwierasz rękę, karmisz nas do syta;

Czytanie II:   Ef 4, 1-6;

Ewangelia :   J 6, 1-15;

                 Z Ewangelii według św. Jana:

                 Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: “Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?” A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: “Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: “Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zaś rzekł: “Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: “Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: “Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

 

                   Uważny słuchacz niedzielnych czytań podczas celebracji eucharystycznej bez trudu zauważy charakterystyczną prawidłowość, że pierwsze czytanie, zwykle ze Starego Testamentu, i Ewangelia zawsze mają wspólny temat. Dziś jest nim niezwykła obfitość pożywienia, która zapowiada dokonujący się na naszych oczach cud Eucharystii. Chrystus po modlitwie dziękczynienia dokonał cudownego rozmnożenia pięciu chlebów jęczmiennych i dwóch ryb, które miał ze sobą pewien chłopiec. Z pewnością jego przezorna matka, dając mu prowiant na drogę, gdy chciał z bliska zobaczyć Mistrza z Nazaretu, nie mogła ani przez moment przypuszczać, że jej syn przejdzie do historii zbawienia. Nie wiemy też, w jaki sposób Andrzej, brat Szymona Piotra, dowiedział się o jego skromnym prowiancie. Może chłopiec chciał się podzielić swoim jedzeniem z którymś ze zgłodniałych uczniów Jezusa lub innych słuchaczy tam obecnych? W każdym razie użyczył tego, co miał wyłącznie dla siebie. Opisane w dzisiejszej Ewangelii cudowne rozmnożenie chleba nie tylko więc zapowiada Eucharystię, ale pokazuje zarazem, jak Chrystus stokrotnie pomnaża każde nawet najmniejsze dobro w człowieku, gdy ten pozwoli Mu działać. W chwili ofiarowania chleba i wina na ołtarzu, składamy Bogu w ofierze naszą codzienność, w której — mimo słabości i upadków — są także nasze małe dobre uczynki. Ufamy, że Chrystus to dobro pomnoży i duchowo nasyci nim wiele osób. Kiedyś nasze zdumienie z tego powodu będzie nie mniejsze niż owego chłopca z dzisiejszej Ewangelii.

ks. Marek Chmielewski (www.opoka.org.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 26.07. Wj 32, 15-24. 30-34; Ps 106; Mt 13, 31-35

św. Joachima i Anny, rodziców NMP

– wtorek, 27.07. Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28; Ps 103; Mt 13, 36-43
– środa, 28.07. Wj 34, 29-35; Ps 99; Mt 13, 44-46
– czwartek, 29.07. 1 J 4, 7-16; Ps 34; J 11, 19-27

św. Marty, Marii i Łazarza

– piątek, 30.07. Kpł 23, 1. 4-11. 15-37; Ps 81; Mt 13, 54-58
– sobota, 31.07. Kpł 25, 1. 8-17; Ps 67; Mt 14, 1-12

św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Obecnie obowiązuje w naszym kościele (przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września)  wakacyjny układ niedzielnych Mszy:

godz. 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 oraz 18.00

(nie ma Mszy św. o godz. 12.00)

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS.

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony św. Józefa. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym. W tym tygodniu ikonę gościć będą: p. Barbara Fiuk.

■ W przyszłą niedzielę (01.08) Msza św. o godz. 11.00 sprawowana będzie w intencji członków Żywego Różańca. Bezpośrednio po liturgii – zmiana tajemnic.

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ W zakrystii można nabyć aktualną prasę katolicką.

Poradnictwo Rodzinne – kontakt: 327 566 7501.