XX NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.08.2020

XX NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.08.2020

obraz: Michael Angelo Immenraet – Jezus i Kobieta Kananejska

Czytanie I:                Iz 56, 1. 6-7

Psalm 85:                  Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

Czytanie II:               Rz 11, 13-15. 29-32

Ewangelia:                Mt 15, 21-28

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: „Panie, dopomóż mi”. On jednak odparł: „Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom”. A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!” Od tej chwili jej córka była zdrowa.

* * * * * * * * * * * *

Uzdrowienie córki pogańskiej kobiety, w pewnym sensie przed czasem i poza Bożym planem zbawienia, nastąpiło, podobnie jak w przypadku sługi setnika, ze względu na wielką wiarę proszącego. Ci pogardzani przez Żydów przedstawiciele Narodów pogańskich są zapowiedzią, że wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu, by zająć miejsce na uczcie eschatologicznej z Abra-hamem i Patriarchami w królestwie niebios, podczas gdy synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz (8,11n) (…)

Dramat przywódców Narodu wybranego, polegał na tym, że znali proroctwa o Mesjaszu, ale nie chcieli za nimi pójść. O nich powie Jezus: mówią, ale sami nie czynią, nie chcą wejść do królestwa i przeszkadzają innym (23,3.14). Izraelowi zabrakło wiary, której znaki dawali przedstawiciele pogan. Niezwykłe uprzywilejowanie Żydów w Bożym planie zbawienia staje się dla nich, wskutek odrzucenia Mesjasza i przyniesionego przezeń nowego Przymierza, powodem niemożliwej do usprawiedliwienia winy. Uczta wprawdzie była gotowa, ale zaproszeni nie byli jej godni (22,8), straszliwą zaś konsekwencją tego będzie spalenie Miasta i zburzenie Przybytku (24,1n). Ważną rolę w perykopie o Kananejce jak i w całej Ewan-gelii pełnią uczniowie, wstawiający się za wołającą o miłosierdzie (15,23b) i pośredniczący w rozdawaniu chleba życia zarówno Żydom, jak i poganom. Po zmartwychwstaniu Pana usłyszą po raz drugi wezwanie do misji. Pierwszy nakaz ograniczał jej zakres do domu Izraela (10,6). Drugie zaś słowo posyła ich na krańce ziemi aby czynić uczniów ze wszystkich narodów. W Kościele powstałym z uczniów bez żadnych więcej różnic etnicznych i wyznaniowych będzie zawsze głoszone słowo Jezusa i On sam pozostanie w nim obecny.

(autor: ks. Józef Maciąg)

 + L I T U R G I A     T Y G O D N I A + 

– poniedziałek, 17.08. Ez 24, 15-24; Pwt 32, 18-21; Mt 19, 16-22

św. Jacka, prezbitera

– wtorek, 18.08. Ez 28, 1-10; Pwt 32, 26-36b; Mt 19, 23-30
– środa, 19.08. Ez 34, 1-11; Ps 23 (22); Mt 20, 1-16
– czwartek, 20.08. Ez 36, 23-28; Ps 51 (50; Mt 22, 1-14

św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

– piątek, 21.08. Ez 37, 1-14; Ps 107 (106); Mt 22, 34-40

św. Pius X, papieża

– sobota, 22.08. Ez 43, 1-7a; Ps 85 (84); Mt 23, 1-12

Najśw. Maryi Panny, Królowej

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Decyzją Prezesa Rady Ministrów Republiki Włoskiej Giuseppe Conte stan wyjątkowy ze wzgęldu na zagrożenie COVID-19 został przedłużony do 15 października 2020 r. Tym samym ograniczenia sanitarne –  w tym i te dotyczące kościołów – obowiązują do tego samego terminu.

Obecnie, w okresie wakacyjnym, Msze św. w niedziele są odprawiane o godz. 7.15, 8.30, 10.00, 11.00 i o 18.00.

■ Tegoroczny sierpień pragniemy przeżyć w duchu wdzięczności Bogu za setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, dzięki której Polska zachowała niepodległość, a jednocześnie uratowała Europę przed bolszewicką, bezbożną ideologią. Przypominamy o apelu Apostolstwa Trzeźwości, aby w miesiącu sierpniu podjąć dobrowolną abstynencję od napojów alkoholowych.

■ Przypominamy o podstawowych zasadach obowiązujących obecnie w naszym kościele podczas trwającego stanu wyjątkowego we Włoszech:

– we Mszy św. lub nabożeństwie w naszym kościele mogą uczestniczyć jednorazowo nie więcej niż 24 osoby;

na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 7127); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00;

– Komunię św. przyjmujemy na rękę;

– unikamy tworzenia zwartych grup;

– używamy maseczek i zachowujemy bezpieczny dystans;

– ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła.

Możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi (w Auli Jana Pawła II): w tygodniu od godz. 17.30 – 18.20. W niedziele, 40 min przed Mszą św.

■ Nasz kościół jest otwarty codziennie od godz. 16.00 dla prywatnej modlitwy i adoracji.

Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów są czynne we wtorki i czwartki, między godz. 9.00 a 12.30. We wszelkich sprawach można także kontaktować się telefonicznie lub drogą mailową.

■ Można zgłaszać dzieci, które od nowego roku szkolnego podjęłyby naukę w naszej Katolickiej Polskiej Szkole Podstawowej. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy! Kontakt: p. dyr. Joanna Chojnacka (telefon: 340 149 5096).

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).