XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.08.2022

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.08.2022

Czytanie I:            Iz 66, 18-21

Psalm 117(116):    Całemu światu głoście Ewangelię!

Czytanie II:           Hbr 12, 5-7. 11-13

Ewangelia:           Łk 13, 22-30

 

            Z Ewangelii według św. Łukasza:

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: ‘Panie, otwórz nam!’, lecz On wam odpowie: ‘Nie wiem, skąd jesteście’. Wtedy zaczniecie mówić: ‘Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś’. Lecz On rzecze: ‘Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!’ Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba,
i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa
i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

            „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” Kwestia ta była wówczas debatowana i istniały różne sposoby interpretacji Pisma Świętego w tym zakresie. Ale Jezus odwraca pytanie – które wskazuje bardziej na ilość: „czy tylko niewielu?” – i stawia odpowiedź na poziomie odpowiedzialności, zachęcając nas do dobrego wykorzystania chwili obecnej. Mówi bowiem: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli”.

            Tymi słowami Jezus uzmysławia, że nie jest to kwestia liczb, w niebie nie ma „liczby zamkniętej”! Ale chodzi o przejście już od teraz właściwej drogi, która jest dostępna dla wszystkich, ale jest ciasna. To stanowi problem. Jezus nie chce nas łudzić, mówiąc: „Tak, bądźcie spokojni, jest łatwo, jest piękna autostrada, a na końcu wielka brama …”. Nie, Jezus mówi nam jak jest: przejście jest wąskie. W jakim sensie? W tym sensie, że aby zostać zbawionym, trzeba miłować Boga i bliźniego, a to nie jest wygodne! Są to „ciasne drzwi”, ponieważ są wymagające, wymagają zaangażowania, a nawet „wysiłku”, to znaczy stanowczej i wytrwałej woli życia zgodnie z Ewangelią. Święty Paweł nazywa to „dobrymi zawodami o wiarę” (1 Tm 6,12).

            Dla nas, chrześcijan, oznacza to, że jesteśmy wezwani do nawiązania prawdziwej komunii z Jezusem, modląc się, chodząc do kościoła, przystępując do sakramentów i karmiąc się Jego Słowem. To podtrzymuje nas w wierze, kar-mi naszą nadzieję, ożywia miłość. W ten sposób z Bożą łaską możemy i musimy poświęcić nasze życie dla dobra braci, walcząc z wszelką formą zła i nie-sprawiedliwości. (Ojciec Święty Franciszek, Anioł Pański – 25.08.2019 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 22.08 Iz 9, 1-3.5-6); Ps 113; Łk 1, 26-38

(wspomnienie) NMP Królowej

– wtorek, 23.08 2 Tes 2, 1-3a. 14-17; Ps 96(95); Mt 23, 23-26

(wsp. dow.) św. Róży z Limy, dziewicy

– środa, 24.08 Ap 21, 9b-14; Ps 145; J 1, 45-51

(święto) św. Bartłomieja, Apostoła

– czwartek, 25.08 1 Kor 1, 1-9; Ps 145(144); Mt 24, 42-51

(wsp. dow.) św. Ludwika IX dei Francesi, króla

– piątek, 26.08 Prz 8, 22-35; Ps 48; Ga 4, 4-7; J 2, 1-11

(uroczystość) NMP Częstochowskiej

– sobota, 27.08 1 Kor 1, 26-31; Ps 33(32); Mt 25, 14-30

(wspomnienie) św. Moniki

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obecnie obowiązuje w naszym kościele (przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września) wakacyjny układ niedzielnych Mszy, a mianowicie: godz. 18.30 (sobota), 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

■ Jutro, tj. poniedziałek 22 sierpnia, w liturgii Kościoła przypada wspomnienie NMP Królowej. Wspomnienie zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. W wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę uroczystości Wniebowzięcia Maryi – 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca.

■ W piątek, tj. 26 sierpnia, w liturgii Kościoła przypada uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej. Msze święte w naszym kościele o godz. 7.15 oraz 18.30. Wśród bardzo licznych w Polsce sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce.

Dla informacji naszych parafian, pierwszym i najdawniejszym dokumentem, informującym o cudownym obrazie, jest łaciński rękopis, który znajduje się w archiwum klasztoru: Przeniesienie obrazu Błogosławionej Maryi Dziewicy, który własnymi rękami wymalował św. Łukasz. W rękopisie tym czytamy: „Autorem obrazu jest św. Łukasz Ewangelista. Na prośbę wiernych wymalował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym siadywała. Cesarz Konstantyn kazał przenieść obraz z Jerozolimy do Kon-stantynopola i umieścić w świątyni. Tam obraz zasłynął cudami. Urzeczony cudownym obrazem książę ruski Lew, pozostający w służbie cesarza, uprosił Konstantyna o darowanie mu obrazu, który też przeniósł do swojego księ-stwa i kazał go bogato ozdobić. Obraz znowu zasłynął cudami. W czasie woj-ny prowadzonej na Rusi przez Ludwika Węgierskiego obraz ukryto w zamku bełskim. Po poddaniu się zamku Ludwikowi, namiestnik króla, książę Władysław Opolczyk zajął obraz. W czasie oblegania zamku przez Litwinów i Tatarów strzała wpadła do zamku i ugodziła w prawą stronę wizerunku. Wtedy nieprzyjaciół otoczyła mgła, która przeraziła wrogów. Książę wypadł na nich z wojskiem i ich rozgromił. Kiedy chciał wywieźć obraz do swojego księstwa, mimo dużej liczby koni obraz nie ruszał z miejsca. Wtedy książę uczynił ślub, że wystawi kościół i klasztor tam, gdzie umieści obraz. Wtedy konie lekko ruszyły i zawiozły obraz na Jasną Górę. Tam umieścił go w kaplicy kościoła, gdzie obraz ponownie zajaśniał cudami”.

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2022/2023. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ W miesiącu sierpniu do udziału w środowych audiencjach papieskich odby­wających się w Auli Pawła VI (24.08 i 31.08) nie są wymagane wejściówki.

■ Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Fundacja „Pomoc Rodzinie” zaprasza na V Kongres Rodzin Polonijnych, który odbędzie się w dniach 10-11 września 2022 r. w formie hybrydowej (stacjonarnie i online przez aplikację ZOOM), i poświęcony będzie tematyce: „Wychowanie dzieci i młodzieży w Rodzinie Polonijnej”. Kongres odbędzie się w Carlsbergu (Niemcy) w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji „Marianum”. Więcej informacji oraz zapisy: https://opoka.news/kongres-rodzin-polonijnych-10-11-wrzesnia-2022

■ Informujemy o okolicznościowym koncercie chłopięcego chóru Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni, który będzie miał miejsce w tą niedzielę (tj. 21.08.22) w kościele Santo Spirito in Sassia w Rzymie o godz. 17.00.

■ Prasa katolicka do nabycia w zakrystii (najnowsze wydanie Gościa Niedzielnego oraz wcześniejsze numery z 07.08 oraz 14.08, Miłujcie się).