XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.08.2019

XXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA,  25.08.2019

Czytanie  I:    Iz 66, 18-21

Psalm    40:    Całemu światu głoście Ewangelię

Czytanie II:   Hbr 12, 5-7. 11-13

Ewangelia:    Łk 13, 22-30

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: “Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” On rzekł do nich: “Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

Liturgia dzisiejszej niedzieli w całej rozciągłości ukazuje nam temat powszechnego zbawienia. Pierwsze czytanie przytacza jedno z największych proroctw mówiące o powołaniu wszystkich narodów do wiary. „Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki — mówi Pan — przyjdą i ujrzą moją chwałę”. Jak rozłam wśród ludzi jest znakiem grzechu, tak ich zjednoczenie jest znakiem zbawczego dzieła Boga i Jego miłości ku wszystkim. Pośle On potomków Izraela, którzy pozostali Mu wierni, w dalekie kraje, aby przyczynili się do poznania Jego Imienia. Poganie nie tylko nawrócą się, lecz przyprowadzą do Jerozolimy „w ofierze dla Pana” rozproszonych Żydów. A spośród samych pogan nawróconych Bóg wybierze sobie niektórych jako kapłanów. Jest to najwyższe zrównanie podziału między Izraelem a innymi narodami; nieraz zapowiadali je prorocy, lecz mało je rozumiano. Dopiero Jezus je urzeczywistni, przygotowując doń drogę swoim nauczaniem i jednocząc narody przez krew swojego Krzyża.

Ewangelia dzisiejsza przytacza właśnie naukę Jezusa dotyczącą tego tematu. Powodem jej stało się pytanie: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”, Jezus pomija tę sprawę i zmierza w samo sedno: wszyscy mogą się zbawić, zbawienie bowiem jest ofiarowane wszystkim, lecz aby go dostąpić, każdy powinien nawrócić się spiesznie, zanim nie będzie za późno. Jezus stara się wykazać ciasnotę mentalności żydowskiej i twierdzi, że w dzień ostatecznego rozrachunku nic nie będzie znaczyła przynależność do narodu wybranego ani zażyłość z Nim, dlatego na próżno zaczną mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś!”. Jeśli bowiem tym przywilejom nie będą odpowiadały wiara i uczynki, to nawet dzieci Izraela zostaną wyłączone z królestwa Bożego. „Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”. Żydzi zostali powołani jako pierwsi, ale jeśli się nie nawrócą i nie przyjmą Chrystusa, to zastąpią ich inne narody powołane jako ostatnie. To samo trzeba powiedzieć o nowym Ludzie Bożym. Przywilej należenia do Kościoła nie prowadzi do zbawienia, jeśli nie towarzyszy mu całkowite przylgnięcie do Chrystusa i do Jego Ewangelii. Wierzący nie mogą zamykać się w swoich przywilejach, lecz właśnie one powinny ich zobowiązywać, by skłaniali się ku wszystkim braciom i pociągali ich do wiary. Wobec Boga nie znaczą nic przywileje, lecz jedynie pokora wykluczająca wszelkie roszczenia; ma znaczenie miłość, która otwiera serce na szukanie dobra innych; ma znaczenie duch wyrzeczenia, który daje męstwo, by „wchodzić przez ciasne drzwi”  pokonując wszelki egoizm.

W drugim czytaniu św. Paweł zachęca z zapałem, by podejmować ochotnie walki życiowe. To Bóg poprzez trudności i cierpienia wystawia na próbę swoje dzieci, ponieważ pragnie je poprawić, oczyścić, uczynić „uczestnikami swojej świętości”. Jest również prawdą, że „wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi błogi plon sprawiedliwości”, czyli cnoty większego zbliżenia się do Boga. Bóg jest Ojcem, który karci i doświadcza jedynie ze względu na większe dobro: „bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje”. Przyjmować doświadczenia, to znaczy wchodzić „przez ciasne drzwi”, które ukazał Jezus.

Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A + 

– poniedziałek, 26.08. Prz 8, 22-35;  Ps 48, 2-3ab. 9.   J 2, 1-11;

Urocz. Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej

– wtorek, 27.08. 1 Tes 2, 1-8; Ps 139, 1b-3. 4-5; Mt 23, 23-26;

wspomnienie  św. Moniki

– środa, 28.08. 1 Tes 2, 9-13; Ps 139 , 7-8. 9-10; Mt 23, 27-32;

wspomnienie  św. Augustyna bpa. i dott.

– czwartek, 29.08. Jr 1, 17-19; Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6. Mk 6, 17-29;

wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela

– piątek, 30.08. 1 Tes 4, 1-8; Ps 97, 1 i 2b. 5-6. 10; Mt 25, 1-13;
sobota, 31.08.  1 Tes 4, 9-11; Ps 98, 1. 7-8. 9 ; Mt 25, 14-30;

wspomnienie św. Józefa z Arytmatei

 

 = O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

 ■ W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień, do połowy września) niedzielny układ mszy św. w naszym kościele będzie wyglądał następująco: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

■ W poniedziałek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.30.

■ We środę 28 sierpnia br. przypada pierwsza rocznica śmierci Księdza Arcybiskupa Szczepana Wesołego. Zapraszamy na Mszę św. w Jego intencji, o godz. 18.30.

■ Trwa nabór uczniów do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2019 / 2020. Szczegółowe informacje u p. dyrektor Joanny Chojnackiej (tel. 340 149 5096).

■ Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie poszukuje nauczyciela języka polskiego. Wymagania: wykształcenie kierunkowe – magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską lub inne studia wyższe o specjalności nauczycielskiej, łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie filologii polskiej, przygotowanie pedagogiczne. Kontakt: a.siess@hotmail.com

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).