XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 01.09.2019

XXII NIEDZIELA  ZWYKŁA, 01.09.2019

Czytanie  I:    Syr 3,17-18.20.28-29;

Psalm    68:    Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz;

Czytanie II:   Hbr 12,18-19.22-24;

Ewangelia:    Łk 14,1.7-14;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: ”Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: “Ustąp temu miejsca”; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: “Przyjacielu, przesiądź się wyżej”; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: ”Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

 

Dzisiejsze czytania podają nam rozważanie o pokorze, tym bardziej potrzebnej, im mniej ta cnota jest rozumiana i praktykowana. Stary Testament również mówi o jej konieczności — tak w obcowaniu z Bogiem jak i z bliźnim: „O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana”. Pokora człowieka nie polega na zaprzeczaniu własnym zaletom, lecz na uznaniu, że one są wyłącznym darem Boga; stąd wynika, że im ktoś jest „większy”, czyli bogatszy w zalety, tym bardziej winien upokarzać się uznając, że wszystko dał mu Bóg. Są też „wielkości” czysto przypadkowe, wynikające ze stopnia społecznego lub z obowiązku, jaki się pełni; chociaż nie dodają one nic do wewnętrznej wartości osoby, człowiek jest skłonny chwalić się nimi, czynić sobie z nich podnóżek, by wywyższyć się ponad innych: „Synu — upomina Pismo święte — wykonuj swe sprawy z łagodnością, a każdy będzie cię miłował”. Jak pokora przyciąga miłość, tak pycha ją odrzuca; pysznych nikt nie lubi. Jeśli zaś człowiek pozwala zakorzenić się w sobie pysze, staje się ona drugą jego naturą, nie spostrzega bowiem jej zła i jest niezdolny do opamiętania.

Dlatego Jezus napiętnował wszystkie formy próżności, stawiając we właściwym świetle ich prawdziwą marność. Tak było, kiedy faryzeusz zaprosił Go na obiad. Widział, jak zaproszeni z pośpiechem zajmowali pierwsze miejsca. Scena śmieszna, niesmaczna, a jednak zawsze aktualna. Czyż może jakieś miejsce uczynić człowieka większym lub lepszym, niż jest? To właśnie jego nędza skłania go, aby pokrywał własne braki za pomocą godnego miejsca. A przecież to właśnie wystawia go łatwiej na upokorzenia, bo wcześniej czy później zawsze się znajdzie ktoś, kto mu wytknie, że rościł sobie za duże pretensje. Tego właśnie naucza Jezus mówiąc: „Gdy będziesz zaproszonym, idź i usiądź na ostatnim miejscu… Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Może się to wydawać rzeczą bardzo prostą, a jednak życie wielu ludzi, nawet i chrześcijan, sprowadza się mniej lub więcej do wyścigu o pierwsze miejsce. A nie brak powodu, by się usprawiedliwiać, bądź to w imię dobra, apostolstwa, a nawet chwały Bożej. Lecz jeśli ktoś ma odwagę szczerze zbadać siebie, odkryje, że chodzi tutaj tylko o próżność.

o. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy (www.mateusz.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 02.09. 1 Tes 4,13-18; Ps 96,1 i 3.4-5.11 Łk 4,16-30;
– wtorek, 03.09. 1 Tes 5,1-6.9-11; Ps 27,1.4.13-14; Łk 4,31-37;
– środa, 04.09. Kol 1,1-8;  Ps 52,10-11;  Łk 4,38-44;
– czwartek, 05.09. Kol 1,9-14;  Ps 98,2-3ab.3cd-4.5-6;  Łk 5,1-11;
– piątek, 06.09. Kol 1,15-20;  Ps 100,1-2.3.4-5;  Łk 5,33-39;
sobota, 07.09.  Kol 1,21-23;  Ps 54,3-4.6 i 8;  Łk 6,1-5;

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień, do połowy września) niedzielny układ mszy św. w naszym kościele będzie wyglądał następująco: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

■ Trwa nabór uczniów do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2019 / 2020. Szczegółowe informacje u p. dyrektor Joanny Chojnackiej (tel. 340 149 5096).

■ Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie poszukuje nauczyciela języka polskiego, oraz nauczyciela Wiedzy o Polsce. Wymagania: wykształcenie kierunkowe – magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską lub inne studia wyższe o specjalności nauczycielskiej, łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie filologii polskiej, przygotowanie pedagogiczne. Jest też konieczne,  aby nauczyciel miał miejsce zamieszkania w Rzymie lub w najbliższych jego  okolicach. Kontakt: a.siess@hotmail.com

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).