ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO

Czytanie I:     Dz 2, 1-11;

Psalm  104:    Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię;

Czytanie II:   Rz 8, 8-17;

Ewangelia:    J 14, 15-16. 23b-26;

                Z Ewangelii według św. Jana:

                Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

                Są dwa „miejsca”, w których objawia się nam Duch Święty: człowiek i Kościół. Zacznijmy od człowieka. Św. Atanazy pisał: „Słowo przyjęło ciało, abyśmy mogli przyjąć Ducha Świętego. Bóg stał się nosicielem ciała, aby człowiek mógł stać się nosicielem Ducha”. To niesamowite: nie świątynie z kamienia, ale kruchy człowiek jest najważniejszym miejscem przebywania Boga. (…) Dziś przez pośrednictwo Kościoła Jezus udziela Ducha Bożego przyjmującym sakramenty, zwłaszcza chrztu i bierzmowania. Św. Ireneusz nie wahał się pisać, że pełnię człowieczeństwa tworzą: ciało, dusza i Duch Święty. Człowiek nosi w sobie oddech Boga. Kiedy słyszymy o łasce Boga, myślimy na ogół o jakichś uzdolnieniach czy darach, a tymczasem pierwszą, podstawową łaską Boga jest… sam Bóg: Duch Święty w nas!  Duch Święty działa jednak nie tylko w pojedynczych osobach. On napełnia swoją obecnością Kościół jako całość, czyni z niego żywą wspólnotę. Tak jak Bóg Stwórca „ulepił człowieka z prochu ziemi”, tak Jezus, Syn Boży, „ulepił” swój Kościół z ludzi, słabych jak proch ziemi. Zesłanie Ducha Świętego było momentem, w którym Bóg tchnął swego Ducha w tę wspólnotę. Dopiero wtedy Kościół zaczął nieść obecność Boga innym, w świat. Kościół jest więc owocem dwóch misji: posłania na świat Syna Bożego i zesłania Ducha Świętego. To Duch Święty jest „duszą” Kościoła – Ciała Chrystusa. Duch Święty tworzy z ochrzczonych jedność mimo różnorodności, buduje więzi. Jest jedną Osobą w wielu osobach. Duch Święty jest w Kościele źródłem miłości, prawdy i nieustającej odnowy. Człowiek może być święty i Kościół może być święty tylko dzięki Duchowi Świętemu. On już od chrztu jest we mnie, a od dnia Pięćdziesiątnicy jest w Kościele. Jednak stale musimy wołać: „Przyjdź!”. Aby pamiętać, że bez oddychania Bogiem grozi nam uduszenie… samym sobą.

 ks. dr Tomasz Jaklewicz – „Człowiek, czyli oddech Boga” (www.liturgia.wiara.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 06.06 Rdz 3, 9-15.20; Ps 87; Dz 1, 12-14; J 19, 25-27

święto NMP Matki Kościoła

– wtorek, 07.06 1 Krl 17, 7-16; Ps 4; Mt 5, 13-16
– środa, 08.06 1 Krl 18, 20-39; Ps 16; Mt 5, 17-19

św. Jadwigi Królowej

– czwartek, 09.06 Iz 6, 1-4.8; Ps 23; J 17, 1-2.9.14-26

święto Jezusa Chrystusa,

Najwyższego i Wiecznego Kapłana

– piątek, 10.06 1 Krl 19, 9a. 11-16; Ps 27; Mt 5, 27-32
– sobota, 11.06 Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98; Mt 10, 7-13

św. Barnaby, apostoła

 

= O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Dzisiaj kończy się czas Komunii św. wielkanocnej.

■ W niedziele zachęcamy do zwiedzania w naszej Auli interesującej wystawy – „Stefan Wyszyński”.

■ Dzisiaj (05.06) zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia (początek o godz. 19.00).

■ Codziennie – zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa – pół godziny przed wieczorną Mszą św.

W poniedziałek (06.06), odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów (Aula, godz. 19.00).

■ Spotkanie Kręgu Biblijnego – w piątek (10.06), o godz. 19.30.

■ W przyszłą niedzielę (12.06) zapraszamy serdecznie na godz. 19.00 do naszej Auli, na projekcję filmu Bruna Cariellego pt. „Corporalmente rinchiuse”, opowiadającego o życiu sióstr klauzurowych. Film ten został nagrodzony na Festiwalu „Popoli e Religioni” w Terni.

Rozpoczęliśmy nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2022 / 2023. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 340 149 5096.

■ Ukazał się kolejny tom monumentalnego dzieła, jakim jest wielotomowa historia Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie. Obecny tom, autorstwa prof. Józefa Skrabskiego, poświęcony jest dziełom sztuki. Zachęcamy do nabywania (cena: 25 euro).

■ Poradnictwo Rodzinne (tel. 327 566 7501).

■ Przypominamy, że w kościołach na terenie Włoch, nadal zaleca się używanie maseczek zakrywających usta i nos.