IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 10.03.2024

IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 10.03.2024

Czytanie  I:           2 Krn 36, 14-16.19-23;

Psalm   137:          Kościele święty, nie zapomnę ciebie;

Czytanie II:          Ef 2, 4-10;

Ewangelia:           J 3, 14-21;

                Z Ewangelii według św. Jana:

                Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

                Jezus wyjaśnia Nikodemowi, że była to zapowiedź Jego krzyża. Wąż i drzewo kojarzą się także z rajem. Ukrzyżowany (anty-wąż) stanie się antidotum na diabelskie ukąszenie. Krzyż będzie anty-drzewem przeciwko drzewu kuszenia. Drzewo hańby i śmierci stanie się dla Jezusa drzewem wywyższenia i życia. Kto spojrzy z wiarą na Ukrzyżowanego, ten pokona truciznę pychy, samozbawienia i buntu przeciwko Bogu. „Tak bowiem Bóg umiłował świat…”. To zdanie rozumiemy w pełni, spoglądając na krzyż Jezusa. Wąż w raju obiecywał „nowy raj”, do którego bramą ma być bunt przeciwko Stwórcy. Diabeł kusił ludzi obietnicą boskiej władzy. Na krzyżu widzimy Boga, który w swojej bezsilności stał się anty-wężem, zaprzeczeniem władzy rozumianej jako bezwzględna siła. „Bowiem Bóg nie jest despotycznym władcą, a jego Boska natura nie polega na tym, że robi to, co chce, i że może robić to, co chce, ale Bóg jest Ojcem, to znaczy czystym gestem dawania, Bóg jest Synem, to znaczy czystym przyjmowaniem, i Bóg jest Duchem Świętym, to znaczy czystym odwzajemnianiem” – tłumaczy genialnie Benedykt XVI. (…) Drzewo węża jest wciąż na nowo wznoszone w dziejach. Diabelskie podszepty są dziś wzmocnione przez elektroniczne media, których władcy ukazują siebie jako zbawców ludzkości niosących jej postęp, nowoczesność, ekologię czy sprawiedliwość. Obiecują wolność, która za miarę bierze jedynie samą siebie. Obiecują zbawienie dzięki wiedzy, która utrzymuje, że jeśli będzie dysponowała nieograniczoną władzą, może zbudować raj na ziemi. Ciemność przedstawia siebie jako światło. Lucyfer znaczy „niosący światło”. Ale prawdziwe światło płynie z drzewa krzyża. To jest latarnia w ciemności. Stać obok Ukrzyżowanego – to dziś nie wydaje się atrakcyjne. Ale tylko w tym miejscu jest zbawienie, światło prawdy i życie. Tam można usłyszeć: „Będziesz ze Mną w raju”.

ks. dr Tomasz Jaklewicz (www.gosc.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

-poniedziałek, 11.03 Iz 65, 17-21; Ps 30; J 4, 43-54
– wtorek, 12.03 Ez 47, 1-9.12; Ps 46; J 5, 1-16
– środa, 13.03 Iz 49, 8-15; Ps 145; J 5, 17-30
– czwartek, 14.03 Wj 32, 7-14; Ps 106; J 5, 31-47
– piątek, 15.03 Mdr 2, 1a.12-22; Ps 34; J 7, 1-2.10.25-30
– sobota, 16.03 Jr 11, 18-20; Ps 7; J 7, 40-53

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania – w naszym kościele okazja do spowiedzi św. – CODZIENNIE!

Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15.

Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 19.15.

■ Dziś (10.03) rozpoczynamy nowennę przed liturgiczną uroczystością św. Józefa (na zakończenie Mszy św.: w niedziele o godz. 12.00, a w dni powszednie o godz. 18.30).

■ Duszpasterstwo Akademickie – poniedziałek (11.03), Aula, godz. 19.00.

■ Odpowiadając na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski – abp. Stanisława Gądeckiego – zapraszamy do włączenia się w modlitewną inicjatywę „Akcja 21:20” – w intencji Ojczyzny, zgody narodowej oraz poszanowania życia ludzkiego. W dniach od 16 do 24 marca będziemy się wspólnie modlić bezpośrednio przed wieczorną Eucharystią (w dni powszednie), a w niedziele – bezpośrednio przed Mszą św. o godz. 10.00.

■ Katecheza dla dorosłych – niedziela (17.03), godz. 9.30.

■ Kolekta (składka), która zebrana zostanie w przyszłą niedzielę (17.03), przeznaczona będzie na remont ufundowanej przez św. Jana Pawła II polskiej kaplicy na cmentarzu Prima Porta.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (10.03) dyżur pełni doradca rodzinny p. Anna Gajosz-Burzyńska (pomieszczenie na II piętrze; 9.30-11.30), a w przyszłą niedzielę (17.03) p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta).

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.