OFIAROWANIE PAŃSKIE, 02.02.2020

OFIAROWANIE  PAŃSKIE, 02.02.2020

Czytanie  I:    Ml 3, 1-4

Psalm    24:    Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały

Czytanie II:   Hbr 2, 14-18

Ewangelia:    Łk 2, 22-40

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: “Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: “Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: “Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

■                    ■                    ■                    ■                    ■

W dniu dzisiejszym, gdy wspominamy moment Ofiarowania Jezusa w Świątyni uczestniczymy w zapowiedzi tego, co wydarzy się w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. Świątynia jest miejscem, w którym dokonuje się uroczyste ofiarowanie Jezusa. W ten sposób Maryja i Józef wypełniają Prawo i wyznają swoją wiarę w Boga Wszechmogącego, od którego wszystko pochodzi i do którego wszystko zmierza, i który swą Opatrznością czuwa nad całą naszą historią. Wiara w Bożą Opatrzność sprawiała, że – cokolwiek, by się działo – człowiek czuje się prowadzony i chroniony przez Boga. Ofiarowanie Jezusa jest więc wyrazem zaufania Maryi i Józefa do Boga i Jego słowa. Moment ofiarowania jest również objawieniem wspólnoty, która przez wierne oczekiwanie, podtrzymuje „ogień proroctwa” i pielęgnuje Tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Przedstawicielami tej wspólnoty są prorokini Anna i starzec Symeon. (…)

biskup Jacek Kiciński CMF (www.diecezja.rzeszow.pl)

 + L I T U R G I A    T Y G O D N I A + 

– poniedziałek, 03.02. 2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a; Ps 3; Mk 5, 1-20

św. Błażeja, biskupa i męczennika

– wtorek, 04.02. 2 Sm 18, 9-10.14b.24-25a.31–19, 3; Ps 86;
Mk 5, 21-43
– środa, 05.02. 2 Sm 24, 2. 9-17; Ps 32 (31); Mk 6, 1-6

św. Agaty, dziewicy i męczennicy

– czwartek, 06.02. 1 Krl 2, 1-4. 10-12); Mk 6, 7-13

św. Pawła Miki, męczennika i Towarzyszy

– piątek, 07.02. Syr 47, 2-11; Ps 18 (17); Mk 6, 14-29
sobota, 08.02. 1 Krl 3, 4-13; Ps 119 (118); Mk 6, 30-34

wspom. dow. Św. Józefiny Bakhity, dziewicy

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiaj obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. Liturgia dzisiejszego święta nosi cechę uroczystości i radości z powodu pierwszego wejścia Chrystusa do świątyni, a zarazem cechę ofiary, On bowiem przychodzi i do świątyni, aby być złożonym w ofierze.

■ Zapraszamy dzisiaj na godz. 19.00, na kolejny Wieczór Uwielbienia!

■ ■ Jutro (03.02.) NIE ODBĘDZIE SIĘ spotkanie polskich studentów. Ks. Rektor zaprasza wszystkich za tydzień (10.02), jak zwykle na godz. 19.30.

■ Wszystkich ministrantów zapraszamy na spotkanie w najbliższą sobotę (08.02.) o godz. 17.00.

■ Spotkanie lektorów odbędzie się w sobotę (08.02.), o godz. 17.45. Zapraszamy!

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).