VIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 3.03.2019

VIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 3.03.2019

Czytanie  I:    Syr 27, 4-7

Psalm   103:   Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

Czytanie II:   1 Kor 15, 54b-58

Ewangelia:    Łk.6,39-45

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

        Jezus opowiedział uczniom przypowieść: “Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”.

        W ewangelii św. Łukasza po przemówieniu o miłości następuje kilka wskazań praktycznych; charakteryzują one postać uczniów Chrystusa, którzy, jak mówi św. Mateusz, powinni być „światłem świata” (5, 74).

        Nie można świecić innym, jeśli się nie ma światła: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?” (Łk 6, 39) . Światło ucznia nie pochodzi z jego własnej mądrości. lecz z nauki Chrystusa, którą przyjął i umiejętnie stosował, bo „uczeń nie przewyższa nauczyciela” (tamże 40). Tylko w tej mierze, w jakiej sobie przyswaja i stosuje w życiu naukę i przykłady Mistrza, tak aby stal się Jego żywym obrazem, chrześcijanin może stać się świetlanym przewodnikiem dla braci i pociągać ich do Chrystusa. Upodabnianie się do Pana to praca całego życia, wymagająca nieustannego wysiłku. Wymaga spokojnego spojrzenia wewnętrznego, które by pozwoliło poznać i poprawić własne błędy, aby nie popaść w niekonsekwencję, o jakiej powiedział Chrystus: „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?” (tamże 41).

        Nie może tak być, aby uczeń Jezusa wymagał od innych tego, czego sam nie czyni, lub poprawiał w bliźnim to, w czym sam sobie pobłaża, choć to rzecz o wiele gorsza. Zwalczać zło w innych, pobłażać mu zaś we własnym sercu jest obłudą, przeciwko której Pan występował z nieubłaganą mocą. Sprawdzianem odróżniającym prawdziwego ucznia od obłudnika są słowa i czyny, „po owocu bowiem poznaje się każde drzewo” (tamże 44) . Stary Testament również mówi: „Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach, podobnie serce człowieka — po rozumnym słowie” (Syr 27, 6). Jezus podejmuje to porównanie, znane już Jego słuchaczom, i rozwija je ukazując w odpowiednim świetle, że zawsze rzeczą najdonioślejszą jest wnętrze człowieka, z którego wypływa całe postępowanie. Jak owoc wskazuje na jakość drzewa, tak uczynki człowieka ujawniają dobroć lub złość jego serca. „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło” (Łk 6, 45). Obłudnik wprawdzie może się długo ukrywać; jednak wcześniej czy później dobro lub zło, które ma w sercu, ujawni się i da się. poznać, „bo z obfitości serca mówią usta” (tamże). Oto rzecz zasadnicza: strzec pilnie „skarbca serca” wyrywając z niego wszelki korzeń zła i pielęgnując wszelkie dobro, szczególnie zaś prawość, czystość, dobrą i szczerą intencję.  (…)

    Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 04.03. Syr 51, 13-20;  Ps 16, 1-11;  J 15, 9-17;
– wtorek, 05.03 Syr 35, 1-12;  Ps 50 5-23;  Mk 10, 28-31;
– środa-popilec 06.03. Jl 2, 12-18; Ps 51 , 3-4. 2; Kor 5, 20 – 6, 3 Ps 95      (94), 8a. 7d;  Mt 6, 1-6. 16-18;
– czwartek, 07.03. Pwt 30, 15-20;  Ps 1, 1-3.  Łk 9, 22-25;
– piątek, 08.03. Iz 58, 1-9a; Ps. 51, 3-4. 5-6b. Mt. 9, 14-15;
– sobota, 09.03. Syr 17, 1-15;  Ps 103, 13-18a;  Mt 11, 25;

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Jutro o godzinie 16.00 w naszym kościele zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji śp. Kazimierza Papée, długoletniego ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej, czasu drugiej wojny światowej i powojennego. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

■ Jutro nie odbędzie się spotkanie formacyjne dla polskich studentów. Wszystkich zapraszamy do udziału we Mszy św. wspomnianej wyżej.

We środę rozpoczynamy czas Wielkiego Postu, jak co roku nabożeństwem nałożenia popiołu.

           Zapraszamy na Msze Św. o 7.15, 17.00 i 19.00

■ W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową o godzinie 18.00. Tak też w każdy piątek przez okres Wielkiego Postu

■ W każdą niedzielę przez okres Wielkiego Postu serdecznie zapraszamy na godz. 17.30 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką („Niedziela”, „Gość Niedzielny” oraz najnowszy numer dwumiesięcznika „Miłujcie się”).

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 338 466 47 75).

■ Przy bazylice św. Piotra (po prawej stronie kolumnady) otwarto, pod patronatem Papieskiego Urzędu Dobroczynności, nowoczesne ambulatorium medyczne dla osób biednych i bezdomnych. Podajemy godziny przyjęć:

LUNEDI: -08.30-12.00: medici podologi (per la cura dei piedi);  14.00-18.00: medici per le cure primarie

GIOVEDI: -09.00-12.00 / 14.00-18.00: medici per le cure primarie

SABATO: -09.00-12.00: medici per le cure primarie