WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 21.05.2023

WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE, 21.05.2023

Czytanie I:            Dz 1, 1-11;

Psalm  47:             Pan wśród radości wstępuje do nieba;

Czytanie II:          Ef 1, 17-23;

Ewangelia:           Mt 28, 16-20;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

               Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: “Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

               We Włoszech i w innych krajach obchodzona jest dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Jezusa. Według tradycji uroczystość przypadała w ubiegły czwartek, ale ze względów duszpasterskich została przeniesiona na dzisiejszą niedzielę. Wniebowstąpienie Jezusa jest wydarzeniem, które pozostawiło niezatarty ślad w pamięci pierwszych uczniów i dlatego znajdujemy jego opis w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich. Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Jezus zaprowadził swoich uczniów na Górę Oliwną, «ku Betanii» i «kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba» (Łk 24, 50-51). Oni oczywiście dalej stali w miejscu i patrzyli w górę, ale wtedy dwaj aniołowie napomnieli ich słowami: «dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus (…) przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba» (Dz 1, 11).  «Jak w niebie tak i na ziemi»: te słowa, które powtarzamy codziennie w modlitwie «Ojcze nasz», dobrze opisują nową sytuację uczniów, których przemieniło doświadczenie tajemnicy paschalnej Chrystusa. Są oni jednocześnie mieszkańcami ziemi i nieba. Chrystus stworzył bowiem w samym sobie pomost między niebem i ziemią: On jest Pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem, między Królestwem Niebieskim i historią świata. Zjednoczeni z Nim w Jego własnym Duchu, wierni tworzą nową wspólnotę, Kościół, który ze swej natury jest widzialny i duchowy, pielgrzymujący w świecie i uczestniczący w chwale niebieskiej (por. Lumen gentium, 8. 48-51). Pośród wszystkich stworzeń, najściślej związana jest z tą tajemnicą Maryja. Jako nowa Ewa, z której narodził się nowy Adam, wskazuje Ona drogę naszej działalności na ziemi; a ponieważ została wzięta do nieba z ciałem i duszą, zachęca nas, byśmy dążyli do naszej prawdziwej ojczyzny, gdzie czeka nas pełnia życia w miłości Boga w Trójcy Jedynego. Wypływając na ocean nowego tysiąclecia, Kościół nie traci z oczu gwiazdy polarnej, która wyznacza kierunek jego żeglugi. Tą gwiazdą jest Chrystus, Pan wieków. Obok Niego obecna jest Jego i nasza Matka, która towarzyszy nieustannie swoim dzieciom w ich ziemskiej pielgrzymce. Na Nią patrzymy ze szczerą nadzieją. Jej zawierzamy oczekiwania i zamierzenia Kościoła,(…). Ją prosimy o dar pokoju dla całego świata, śpiewając z odnowioną ufnością Regina caeli.

św. Jan Paweł II   (27.05.2001 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 22.05 Dz 19, 1-8; Ps 68; J 16, 29-33
– wtorek, 23.05 Dz 20, 17-27; Ps 68; J 17, 1-11a
– środa, 24.05 Dz 20, 28-38; Ps 68; J 17, 11b-19

NMP Wspomożycielki Wiernych

– czwartek, 25.05 Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16; J 17, 20-26
– piątek, 26.05 Dz 25, 13-21; Ps 103; J 21, 15-19

św. Filipa Neri, prezbitera

– sobota, 27.05 Dz 28, 16-20.30-31; Ps 11; J 21, 20-25

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Pół godziny przed wieczorną Eucharystią – nabożeństwo majowe.

■ Zapraszamy dzisiaj (21.05) na spotkanie z farmaceutką – p.   Ursulą Canciel, która proponuje ciekawe, korzystne oferty dotyczące zakupu lekarstw a także przeprowadzenia medycznych badań diagnostycznych   – Aula, między godz. 11.00 a 12.30.

■ Krąg Biblijny – piątek (26.05), Aula, godz. 19.30.

■ W najbliższą sobotę (27.05)  zapraszamy na modlitewne czuwanie z racji Wigilii Zesłania Ducha Świętego. Msza św. – o godz. 18.30; następnie (godz. 19.15) – Droga Światła oraz Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy!

■ W przyszłą niedzielę (28.05) przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego – tym samym kończy się czas Komunii św. wielkanocnej!

■ W przyszłą niedzielę (28.05), Msza św. o godz. 10.00, będzie sprawowana w intencji rodzin (po liturgii – spotkanie w Auli).

■ W przyszłą niedzielę (28.05) nie będzie wieczornego nabożeństwa majowego!

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024.Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Dyrektor Joanny Chojnackiej (katolickapolskaszkolarzym@gmail.com; telefon: 3401495096).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (21.05) dyżur pełni – p.  Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny)    – Aula, między godz. 9.30 a 11.00.

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.