XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.07.2023

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.07.2023

Czytanie I:    Mdr 12,13.16-19

Psalm 86:     Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.

Czytanie II:   Rz 8,26-27

Ewangelia:   Mt 13,24-43

 Z Ewangelii według św. Mateusza:

     Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: ‘Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?’ Odpowiedział im: ‘Nieprzyjazny człowiek to sprawił’. Rzekli mu słudzy: ‘Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?’ A on im odrzekł: ‘Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza’.”

     Inną przypowieść im powiedział: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach”.

     Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”.

     To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu.

     Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!”

     On odpowiedział: „Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!”

     Dzisiejsza Ewangelia przedstawia dwa sposoby postępowania i bytowania w historii – z jednej strony, spojrzenie gospodarza, które jest dalekowzroczne; z drugiej, spojrzenie sług, którzy widzą problem. Sługom zależy na tym, żeby pole było bez chwastów, gospodarzowi zależy na dobrym ziarnie. Pan nas zachęca, abyśmy przyjmowali Jego spojrzenie, spojrzenie które skupia się na dobrym ziarnie, które umie go strzec, również pośród chwastów. Z Bogiem współpracuje dobrze nie ten, kto tropi ograniczenia i wady innych, ale raczej ten, kto potrafi rozpoznać dobro, rosnące cicho na roli Kościoła i historii, i pielęgnować je do czasu, aż dojrzeje. A wtedy to Bóg, i tylko On, nagrodzi dobrych, a złych ukarze. Oby Maryja Dziewica pomogła nam zrozumieć i naśladować cierpliwość Boga, którego wolą jest, aby się nie zagubiło żadne z Jego dzieci, które On miłuje miłością Ojca.

Papież Franciszek, Modlitwa Anioł Pański, Rzym 19.07.2020 r.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 24.07 Wj 14, 5-9a.10-18; Ps 95(94); Mt 12, 38-42

św. Kingy, dziewicy

– wtorek, 25.07 2 Kor 4, 7-15; Ps 126(125); Mt 20, 20-28

św. Jakuba Większego, Apostoła (święto)

– środa, 26.07 Syr 44, 1. 10-15; Ps 132(131); Mt 13, 16-17

św. Joachima i Anny, rodziców NMP

– czwartek, 27.07 Wj 19, 1-20; Dn 3, 52-56; Mt 13, 10-17
– piątek, 28.07 Wyj 20, 1-17; Ps 19(18); Mt 13,18-23

św. Szarbela Makhlufa, prezbitera (wsp. dow.)

– sobota, 29.07 1 J 4, 7-16; Ps 34(33); J 11, 19-27

świętych Marty, Marii i Łazarza

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obowiązuje wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00. Aż do połowy września nie będzie w niedzielę Mszy św. o godz. 7.15 oraz o godz. 12.00! Przed każdą Mszą św. niedzielną, oraz przed każdą wieczorną Mszę św. w tygodniu, niezmiennie pozostaje możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania (szczegóły dyżurów i ich miejsce wywieszono na konfesjonałach oraz w przedsionku kościoła).

■ Dzisiaj, 23 lipca obchodzony jest po raz trzeci Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Jako temat Ojciec Święty wybrał słowa: „Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie” (Łk 1, 50). To zdanie wyraża ścisły związek ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie już za tydzień. Z tej okazji, wszystkich dziadków i osoby starsze polecamy w modlitwie, prosząc o potrzebne łaski i dziękując za ich modlitwę, cierpliwość, mądrość i życiowy przykład.

■ W liturgii Kościoła, choć 25 lipca przypada liturgiczne święto św. Jakuba Większego, Apostoła, tradycyjnie wspomina się również św. Krzysztofa, największego orędownika podróżujących i kierowców. Z tej okazji, polecamy modlitwę o dobrą i bezpieczną wakacyjną podróż:

Wszechmogący Boże, pomóż mi szczęśliwie dojechać do celu
i spraw, abym swoją jazdą nie stworzył żadnego zagrożenia
Dobry Ojcze, błogosław wszystkim kierowcom, którzy dzisiaj
wyruszyli w drogę. Święty Krzysztofie – módl się za nami!

■ W styczniu 2021 r. papież Franciszek wprowadził do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego na dzień 29 lipca wspólne wspomnienie rodzeństwa z Betanii: nie tylko św. Martę, ale również św. Marię oraz św. Łazarza Kościół stawia nam za wzór świętości. A tym, co ważne w ich historii i relacji z Jezusem jest ich doświadczenie obecności i budowanie więzi. W ich domu w Betanii, Jezus doświadczył ducha rodziny, przyjaźni świętego rodzeństwa. Św. Marta z hojnością okazywała gościnę, św. Maria uważnie wsłuchiwała się w Jego słowa, a św. Łazarz pośpiesznie wyszedł z grobu na rozkaz Tego, który poniżył i zwyciężył śmierć.

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani Dyrektor Joanny Chojnackiej (telefon: 340 149 5096; katolickapolskaszkolarzym@gmail.com).

■ Informacja dla pielgrzymów: Przez cały lipiec środowe audiencje generalne z Ojcem Świętym są zawieszone. Można uczestniczyć w maryj-nej modlitwie Anioł Pański, której Ojciec Święty przewodniczy na Placu św. Piotra o godz. 12.00 w niedziele 23 i 30 lipca. Nie ma konieczności posiadania biletów wstępu; wystarczy odpowiednio wcześniej przejść przez kontrolę bezpieczeństwa na Placu. Audiencje generalne zostaną wznowione dopiero w sierpniu (9, 23 i 30 sierpnia).

■ Jest wielkim darem, że kościół nasz jest klimatyzowany. Jednak jest to dobro, o które trzeba się troszczyć, upewniając się, że drzwi wejściowe do kościoła są zamknięte. Bardzo prosimy, aby o tym pamiętać.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■ Wszystkim udającym się na wakacje oraz rozpoczynającym urlopy, życzymy dobrego wypoczynku i bezpiecznego powrotu, a gościom oraz pielgrzymom życzymy błogosławionego i radosnego pobytu w Rzymie!