ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, 19.05.2024

ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO, 19.05.2024

Czytanie  I:           Dz 2, 1-11;

Psalm    104:         Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię;

Czytanie II:          Ga 5, 16-25;

Ewangelia:           J 15, 26-27; 16, 12-15;

                Z Ewangelii według św. Jana:

                Jezus powiedział do swoich uczniów: “Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.

               Oryginalne greckie słowo Paraklet to określenie Ducha Świętego. Występuje tylko w Ewangelii św. Jana. To słowo opisuje misję Ducha Świętego. Pochodzi od czasownika „przywoływać”. Paraklet to ktoś przywołany. Przywołany na pomoc, a więc rzecznik, orędownik, obrońca. U św. Jana ten termin odnosi się także do samego Chrystusa. Jezus mówi, że Ojciec da INNEGO Parakleta (J 14,16). Jezus jest więc pierwszym Parakletem, drugim jest Duch Święty. To ważne. Chodzi bowiem o to, że Duch Święty jest kontynuatorem misji Jezusa. „On zaświadczy o Mnie”, „z mojego weźmie i wam objawi” – mówi Pan. Misja Jezusa i misja Ducha Świętego to ta sama misja zbawienia i uświęcenia świata, każdego z nas. Jeśli wzywamy w Kościele Ducha Świętego, to znaczy, że wzywamy obecności Jezusa Zmartwychwstałego, chcemy, by On pomógł nam się zjednoczyć z dziełem zbawczym Chrystusa. Ta prawda ma znaczenie praktyczne. Najważniejszym kryterium autentyczności natchnień Ducha Świętego jest pełna zgodność z prawdą o Chrystusie, o Jego wcieleniu, śmierci i zmartwychwstaniu. Duch Święty nie odrywa nas od konkretu kościelnej wspólnoty (…), ale tę wspólnotę wierzących grzeszników napełnia życiem, dodaje jej skrzydeł. (…)

ks. dr Tomasz Jaklewicz (GN 20/2018)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 20.05 Rdz 3, 9-15.20; Ps 87; J 19, 25-34

święto NMP Matki Kościoła

– wtorek, 21.05 Jk 4, 1-10; Ps 55; Mk 9, 30-37
– środa, 22.05 Jk 4, 13-17; Ps 49; Mk 9, 38-40
– czwartek, 23.05 Jr 31, 31-34; Ps 110; Mk 14, 22-25

święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

– piątek, 24.05 Jk 5, 9-12; Ps 103; Mk 10, 1-12

NMP Wspomożycielki Wiernych

– sobota, 25.05 Jk 5, 13-20; Ps 141; Mk 10, 13-16

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiaj (19.05) obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego i tym samym kończymy okres wielkanocny.

■ Młodych ludzi z naszej wspólnoty zapraszamy na cotygodniowe spotkania formacyjnew każdą niedzielę, salka katechetyczna, godz. 11.00. Spotkanie prowadzi diakon Mateusz Duszyński, jezuita.

■ Dzisiejsza (19.05) kolekta (składka) przeznaczona zostanie w całości na cele inwestycyjne.

■ W miesiącu maju – zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa maryjne – codziennie, pół godziny przed wieczorną Mszą św.

■ W poniedziałek (20.05) gościć będziemy chór Hejszovina z Kudowy Zdroju (Msza św. o godz. 18.30 oraz krótki koncert po liturgii).

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (20.05), Aula, godz. 19.00.

■ We wtorek (21.05) zapraszamy na prezentację książki o. Fausto Gianfreda SJ – „Verso l’infanzia spirituale” (Aula, godz. 19.00). Gościem honorowym będzie kardynał P. Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

■ Krąg Biblijny – piątek (24.05), godz. 19.30.

■ W przyszłą niedzielę (26.05) przeżywać będziemy w naszej wspólnocie 30-lecie kapłaństwa ks. Jacka. Serdecznie zapraszamy wszystkich na Mszę św. o godz. 12.00, a następnie na poczęstunek i radosne świętowanie na dziedzińcu przy naszym kościele!

■ Ojciec św. Franciszek zaprasza wszystkie dzieci (w wieku od 6 do 12 lat) na uroczyste obchody Światowych Dni Dziecka w dniach 25 i 26 maja. Możliwość zgłoszeń pod adresem: www.worldchildrenday.org/it/prenota

■ W imieniu polskich władz konsularnych informujemy, że w dniu 9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Aby w nich zagłosować wyborca musi zarejestrować się w spisie wyborców prowadzonym przez Konsula RP do 4 czerwca 2024 r. Można to uczynić w dwojaki sposób:

– najszybciej – poprzez system e-Wybory dostępny na stronie https://ewybory.msz.gov.pl

– lub wypełniając zgłoszenie (odpowiednie formularze zostały wyłożone z tyłu kościoła), a następnie dostarczyć je do Konsulatu (można też wysłać skan formularza na adres: rzym.konsul@msz.gov.pl).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (19.05) dyżur pełni p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta) praz p. Andrea Sconosciuto (prawnik, adwokat) – salka na II. piętrze, godz. 9.30-11.30.

■ Prowadzimy nabór do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2024/2025. Kontakt: p. dyrektor Joanna Chojnacka (340 149 5096).

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.