III Niedziela Wielkanocna, 15.IV.2018

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”.

 

      (…) Rzecz znamienna, że grzech i odpowiedzialność pojawia się już na poziomie wiedzy. Człowiek do wiedzy winien dostosować swe postępowanie, jeśli tego nie czyni — grzeszy. Stąd Piotr oświadcza: „Wiem, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi”. Nie zwalnia ich jednak z odpowiedzialności za popełniony czyn zabójstwa Sprawiedliwego, lecz wzywa: „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”.

               Rozumienie można utożsamić z właściwym przekonaniem. To jest owa moralna pewność co do prawdy danego słowa czy czynu. Wiedza dotyczy zjawisk, rozumienie zaś rzeczywistości, sięga o wiele głębiej i ukazuje jej sens.

                Dziś można spotkać wielu ludzi, którzy czytają Pismo Święte i dużo na temat Biblii wiedzą, nic z niej nie rozumiejąc. Operują zwrotami, powołują się na zdania i żyją dokładnie tak jak Kajfasz. On też w oparciu o Biblię, zarzucając Jezusowi bluźnierstwo, skazał Go na śmierć.

                 Ktokolwiek otworzy Biblię, winien wpierw usilnie prosić Ducha Świętego o dar rozumu. Bez tego daru wchodzenie w głąb wiedzy biblijnej nie tylko nie ubogaci człowieka, lecz go wypaczy. Kajfasz, Annasz, faryzeusze dobrze znali Biblię, a ponieważ jej nie rozumieli, wykorzystali swą wiedzę przeciw Bogu, przeciw Sprawiedliwemu Człowiekowi i przeciw sobie.

                Kto czyta Biblię jedynie w tym celu, by powiększyć swą wiedzę, może zaszkodzić sobie i Biblii, stosując jej słowa wbrew zamierzeniom Boga. Dar rozumu jest nieodzownie potrzebny do właściwego rozumienia bogactwa objawionej prawdy.

ks. Edward Staniek   (www.mateusz.pl)

czytanie     I:             Dz 3, 13-15. 17-19

psalm        4:             Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie    

czytanie   II:              1 J 2, 1-5                                            

Ewangelia :               Łk 24, 35-48                 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

-poniedziałek, 16.04.           Dz 6, 8-15; Ps 119; J 6, 22-29          

-wtorek, 17.04.                     Dz 7, 51 – 8, 1a; Ps 31; J 6, 30-35               

-środa, 18.04.                        Dz 8, 1b-8; Ps 66; J 6, 35-40                        

-czwartek, 19.04.                  Dz 8, 26-40; Ps 66; J 6, 44-51                      

-piątek, 20.04.                       Dz 9, 1-20; Ps 117; J 6, 52-59                      

-sobota, 21.04.                       Dz 9, 31-42; Ps 116B; J 6, 55. 60-69                                                                             

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■ Dzisiejszy Dzień Pański to tzw. Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. Obchodzimy dziś II Narodowy Dzień Czytania Pisma św., pod hasłem: „Weźmijcie Pismo święte!”. Ma on za zadanie ukazywać Biblię jako kod kulturowy chrześcijańskiej Europy i Polski; pomagać w odkrywaniu zalet wspólnotowego jej czytania oraz ukierunkowywać modlitwę i medytację wiernych.

 Dzisiaj od godz. 16.00, w ramach spotkania grupy modlitewnej Salvator, odbędzie się nabożeństwo uwielbienia, które poprowadzi ks. Marek Siwicki SChr.

■ W poniedziałek, na godz. 20.00, zapraszamy wszystkich polskich studentów na spotkanie formacyjne.

■ W najbliższy piątek, od godz. 20.00. będzie miała miejsce, przygotowana przez członków naszego chóru Gaudium Poloniae, adoracja eucharystyczna.

■ W przyszłą niedzielę, s. dr Krystyna Szweda zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Kobiety w Biblii” (początek o godz. 11.00 w Auli).

■ W niedzielę za tydzień (22 kwietnia), bezpośrednio po wieczornej Mszy św. (godz. 19.00), serdecznie zapraszamy na koncert duetu smyczkowego Ewy Augustynowicz i Katarzyny Soleckiej z dobrze nam znanego zespołu „Giardino di Delizie”. Tym razem wybierzemy się w muzyczną podróż ku nowej estetyce pod hasłem: „Woda i ogień”.

■ 29 kwietnia (niedziela za dwa tygodnie) będziemy mieli okazję obejrzeć w naszym kościele występ naszej SUPER – SCHOLI. Gorąco polecamy! Początek o godz. 13.00.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

 

 UWAGA  !!! Zbliża się termin składania deklaracji podatkowych we Włoszech. W związku z tym Episkopat Włoski zwraca się do wszystkich wiernych – również innych narodowości – którzy płacą podatki w tym kraju, z prośbą, by pamiętali, że mogą zadeklarować przekazanie ośmiu promili ze swego podatku na potrzeby Kościoła katolickiego. Przypominamy, że tzw. „Otto per mille” jest podatkiem obowiązkowym, pobieranym od każdego, przeznaczonym na działalność organizacji użytku publicznego. Każdy podatnik może jednak zadeklarować, na jaki cel tę kwotę chce przeznaczyć. Dla Kościoła włoskiego jest to znaczący wkład, pozwalający na prowadzenie działalności duszpasterskiej i charytatywnej.

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.