III Niedziela Wielkiego Postu, 04.III.2018

Słowa Ewangelii według św. Jana:
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: “Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!” Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: “Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: “Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: “Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: “Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

         Czytanie Ewangelii św. Jana jest trudne z tej racji, że prawie zawsze autor w jednym tekście prowadzi czytelnika równocześnie na dwu poziomach. Jeden jest historyczny, przedstawia wydarzenia z życia Jezusa, przytacza Jego przemówienia, relacjonuje prowadzone przez Niego dyskusje. Drugi poziom jest zarezerwowany dla ukazania podstawowych prawd wiary. Całość jednak jest tak pomyślana, że kto nie odczyta dokładnie wydarzenia o charakterze historycznym, nie potrafi dostrzec bogactwa ukrytego na poziomie drugim. (…)

              Scena wypędzenia kupców ze świątyni jest pod tym względem tekstem klasycznym. Jan nawiązuje do historycznego wydarzenia. Jezus, który ustawicznie oczyszczał autentyczne życie religijne z wszelkich wypaczeń, tym razem, w sposób wyjątkowo ostry, piętnuje zbezczeszczenie świątyni przez wprowadzenie w jej mury handlu. Ostra reakcja Jezusa ma na uwadze wytyczenie jasnej granicy między świątynią, domem modlitwy, a światem, gdzie jest miejsce na handel. Chrystus broni świętości świątyni, domu swego Ojca. Taki jest historyczny sens przedstawionego przez Jana wydarzenia. W drugim znaczeniu, głębszym, chodzi o spojrzenie oczami wiary na ciało Jezusa. Ono jest nową świątynią. W nim mieszka Bóg. Ponieważ napięcie między świątynią jerozolimską a Jezusem wzrastało, Ten zapowiada zburzenie świątyni swego ciała i odbudowanie jej w ciągu trzech dni. Przez zestawienie siebie ze świątynią Jezus pragnie ukazać Żydom coś z tajemnicy swej świętości. Natomiast Apostołom pragnie przez to pomóc w przejściu od kultu świątynnego do wiary w Jego zmartwychwstanie. Ośrodkiem ich życia nie będzie już świątynia jerozolimska, lecz zmartwychwstały Mistrz.To w Nim rozpoznają obecnego Boga.

ks. Edward Staniek   (www.mateusz.pl)

 

czytanie   I:               Wj 20, 1-17

psalm     19:              Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

czytanie  II:               1 Kor 1, 22-25

Ewangelia:                J 2, 13-25

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

-poniedziałek, 05.03.          2 Krl 5, 1-15a; Ps 42; Łk 4, 24-30  

-wtorek, 06.03.                     Dn 3, 25. 34-43; Ps 25; Mt 18, 21-35                                   

-środa, 07.03.                        Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147B; Mt 5, 17-19

-czwartek,  08.03.                 Jr 7, 23-28; Ps 95; Łk 11, 14-23                                                                                         

-piątek, 09.03.                       Oz 14, 2-10; Ps 81; Mk 12, 28b-34           

-sobota, 10.03.                      Oz 6, 1-6; Ps 5; Łk 18, 9-14

                                         

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■ Od dziś do środy włącznie trwają w naszej wspólnocie tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które prowadzi ks. Piotr Brząkalik (archidiecezja katowicka). Bardzo serdecznie zachęcamy do licznego udziału!

 

PROGRAM:

 

niedziela (nauki na wszystkich Mszach św., oprócz 7.15)

 

poniedziałek (Msza św. z nauką o godz. 18.30, a po niej adoracja eucharystyczna i okazja do spowiedzi św. do godz. 20.00)

 

wtorek (Msza św. z nauką o godz. 18.30, a po niej adoracja eucharystyczna i okazja do spowiedzi św.; o godz. 20 – konferencja dla małżeństw)

 

środa (Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji o godz. 18.30, a po niej adoracja eucharystyczna i okazja do spowiedzi św. do godz. 20.00).

 

■ Dzisiaj w naszej Auli, o godz. 11 kolejne spotkanie z cyklu „Kobiety w Biblii”. Prowadzi je s. dr Krystyna Szweda.

 

■  W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na godz. 18.00 na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a w każdą wielkopostną niedzielę na tradycyjne nabożeństwo Gorzkich Żali (godz. 17.30).

 Są jeszcze wolne miejsca na kwietniową pielgrzymkę do Fatimy oraz Santiago di Compostela.

 

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.