IV Niedziela Wielkiego Postu, 11.III.2018

IV Niedziela Wielkiego Postu, 11.III.2018

Słowa Ewangelii według św. Jana:
Jezus powiedział do Nikodema: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu.

 

        Nikodem obserwował działalność Jezusa, pilnie słuchał tego, co Mistrz z Nazaretu mówił. Był przekonany, że ma do czynienia z prorokiem. Chciał przeprowadzić z Jezusem osobistą rozmowę. Miał do Niego pytania. Wybrał się nocą i Jezus poświęcił Mu czas na spotkanie, na spokojną wymianę zdań. Celem tej rozmowy ze strony Jezusa było wezwanie Nikodema do szukania wartości wyższych niż doczesne. Chodziło o to, by skorzystał z tej niepowtarzalnej szansy spotkania z Synem Boga, który znał drogę do pełnego szczęścia. (…)

 

            Nie wiemy, ile przeciwności musiał przeżyć ten nauczyciel ze strony faryzeuszy, którzy stanowili zdecydowaną opozycję wobec koncepcji życia religijnego przekazanej przez Jezusa. Nikodem miał odwagę samodzielnego myślenia. Potrafił się przeciwstawić presji opinii publicznej. Szukał prawdy. Jest to jedna z pięknych postaci Ewangelii. Kochał prawdę i „spełniając jej wymagania, zbliżył się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

 

           Odwaga rośnie na umiłowaniu prawdy. Nikodem decydując się na pierwszą rozmowę z Jezusem, wkroczył na drogę wewnętrznej pewności, której mu już nikt nie odebrał. Postępując zgodnie ze swoim sumieniem spotkał się z Jezusem, a umocniony tym spotkaniem dostosował swe postępowanie do wymagań Ewangelii.

 

            Ktokolwiek szuka prawdy i ma odwagę samodzielnie myśleć, wcześniej czy później spotka człowieka, który mu pomoże odnaleźć właściwe miejsce w życiu. Rozmowa z nim wypełni go pewnością, której fundamentem jest Bóg — Prawda w czystej postaci. Nikodemowe rozmowy stanowią jeden z zasadniczych wątków historii Kościoła. To w nich szukający ludzie odnajdują pewność swojej drogi życia. W nich również krystalizuje się chrześcijańska odwaga.

ks. prof. Edward Staniek   (www.mateusz.pl)

 

czytanie     I:               2 Krn 36, 14-16. 19-23         

psalm    137:             Kościele święty, nie zapomnę ciebie     

czytanie   II:              Ef 2, 4-10                  

Ewangelia :               J 3, 14-21              

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

 

-poniedziałek, 12.03.          Iz 65, 17-21; Ps 30; J 4, 43-54                     

-wtorek, 13.03.                     Ez 47, 1-9. 12; Ps 46; J 5, 1-16                                                               

-środa, 14.03.                        Iz 49, 8-15; Ps 145; J 5, 17-30

-czwartek,  15.03.                 Wj 32, 7-14; Ps 106; J 5, 31-47                                                                               

-piątek, 16.03.                       Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34; J 7, 1-2. 10. 25-30                                   

-sobota, 17.03.                      Jr 11, 18-20; Ps 7; J 7, 40-53                                    

                                         

 

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■ W niedzielę, od godz. 16.30 – spotkanie grupy modlitewnej Salvator.

 

■ W poniedziałek, o godz. 20.00, odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

 

■  W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na godz. 18.00 na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a w każdą wielkopostną niedzielę na tradycyjne nabożeństwo Gorzkich Żali połączone z kazaniem pasyjnym (godz. 17.30).

 

■ Zapraszamy na wspólną adorację eucharystyczną (prowadzoną przez członków chóru Gaudium Poloniae) – w  najbliższy piątek, od godz. 20.00.

 

■ W najbliższą niedzielę (18 marca), s. dr Krystyna Szweda zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Kobiety Biblii” (Aula, godz. 11.00).

 

■ Prosimy, by uczestnicy pielgrzymki do Fatimy uregulowali resztę należności do przyszłej niedzieli (18.03.) !!!

 

 W zakrystii można nabyć najnowszy numer „Miłujcie się”, „Gościa Niedzielnego” oraz „Niedzieli” a także wartościowe książki o tematyce religijnej.

 

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

 

            

W czasie Wielkiego Postu wszyscy powinniśmy ze szczególną uwagą patrzeć na Krzyż, aby na nowo zrozumieć jego wymowę. Nie możemy widzieć w nim jedynie pamiątki wydarzeń, jakie miały miejsce przed około dwoma tysiącami lat. Powinniśmy rozumieć naukę Krzyża tak, jak on przemawia do naszych czasów, do dzisiejszego człowieka: “Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 8). W Krzyżu Jezusa Chrystusa wyraża się usilne wezwanie do metanoi, do nawrócenia: “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). I to wezwanie powinniśmy przyjąć jako skierowane do każdego z nas i do wszystkich w sposób szczególny z okazji okresu Wielkiego Postu. Przeżywać Wielki Post — znaczy nawrócić się do Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa.

-św. Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post, 1979 r.-

 

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.